Tự học Autodesk Inventor_Bài 10: Lệnh Ellipse, Lệnh Point và Lệnh Fillet

Posted by vuvy 18/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

2.4.8. Lệnh Ellipse
Tính năng: Vẽ hình elip khi biết tâm và hai điểm (một điểm thuộc trục của elip và một điểm nằm trên elip đó).
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn tâm elip.
Bước 3: Chọn điểm thứ hai xác định phương và độ dài một trục của elip.
Bước 4: Chọn điểm thứ ba bất kỳ trên hình elip cần vẽ.
Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất, sẽ được kết quả như Hình 2.39.

2.4.9. Lệnh Point
Tính năng: Tạo điểm, điểm này có thể là điểm tự do hoặc giao điểm của hai đối tượng dùng làm tâm để tạo lỗ.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn vị trí xác định điểm.
Bước 3: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.
2.4.10. Lệnh Fillet: có 2 kiểu vẽ
2.4.10.1. Kiểu vẽ Fillet
Tính năng: Bo tròn góc giao của hai đối tượng, hai đối tượng này có thể là đường thẳng (line) hoặc cung tròn (arc). Cung tròn được tạo ra sẽ tiếp xúc với hai đối tượng đó.Giả sử ta cần bo tròn góc giao giữa hai đối tượng trên Hình 2.40 với bán kính cungtròn cần bo là 20mm, ta cần thực hiện các bước sau:

Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw, sẽ xuất hiện hộp thoại 2D Fillet như Hình 2.41.
Bước 2: Nhập giá trị bán kính cung cần bo (20mm) vào hộp thoại 2D Fillet.
Bước 3: Chọn đối tượng thứ nhất.
Bước 4: Chọn đối tượng thứ hai. Ta được kết quả như Hình 2.42.

2.4.10.2. Kiểu vẽ Chamfer
Tính năng: Vát mép góc giao của hai đoạn thẳng không song song. Giả sử ta cần vát mép góc giao của hai cạnh hình chữ nhật có kích thước200x100mm như Hình 2.43, ta cần thực hiện các bước sau:

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw, sẽ xuất hiện hộp thoại 2D Chamfer như Hình 2.44.

Bước 2: Có 3 lựa chọn:
- Lựa chọn 1:
Distance

Với lựa chọn này, khoảng cách được vát của hai đoạn thẳng tại góc vát là bằng nhau và có giá trị được nhập trong ô Distance.
- Lựa chọn 2:
Distance& Distance

Với lựa chọn này, khoảng cách vát của hai đoạn thẳng tại góc vát có giá trị tương ứng với giá trị nhập vào hai ô: Distance1 và Distance 2.
- Lựa chọn 3:
Distance&Angle

Với lựa chọn này, kích thước vát được xác định bởi một khoảng cách dài và góchợp bởi cạnh vát với phương của một đoạn thẳng cần vát. Các giá trị này được nhập bởihai ô Distance và Angle.
Bước 3: Chọn các đối tượng cần vát.
Bước 4: Tùy vào các lựa chọn ở bước 2, ta sẽ được các kết quả như Hình 2.48,
Hình 2.49 và Hình 2.50.


 

Leave a Comment