Tự học Autodesk Inventor_Bài 9: Lệnh Spline và Equation Curve

Posted by vuvy 18/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

2.4.6. Lệnh Spline: có 3 kiểu vẽ
2.4.6.1. Kiểu vẽ Control Vertex
Tính năng: Vẽ đường cong có biên dạng được điều khiển bởi các điểm nút.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượngtrên thanh Draw.
Bước 2: Chọn điểm bắt đầu của đường cong.
Bước 3: Chọn điểm tiếp theo là các nút điều khiển đường cong theo mong muốn.
Bước 4: Nhấp chọn biểu tượng để hoàn tất, sẽ được kết quả như Hình 2.33.

Nhìn vào hình vẽ ta thấy đường thẳng nối giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc với các nút điều khiển luôn tiếp xúc với đường cong tại điểm đó. Khi ta di chuyển các nútđiều khiển thì biên dạng của đường cong sẽ thay đổi.
2.4.6.2. Kiểu vẽ Interpolation
Tính năng: Vẽ đường cong qua nhiều điểm mà tiếp tuyến của đường cong tại điểm đầu và điểm cuối luôn tiếp xúc (không cắt) với biên dạng của nó.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn điểm bắt đầu của đường cong.
Bước 3: Chọn các điểm tiếp theo mà đường cong đi qua.
Bước 4: Nhấp chọn biểu tượng OK hoặc nhấp phải chuột rồi chọn
Create để
hoàn tất. Ta được kết quả như Hình 2.34.

2.4.6.3. Kiểu vẽ Bridge Curve
Tính năng: Vẽ đường cong tiếp xúc với hai đối tượng cho trước. Hai đối tượng này có thể là đường thẳng (line), đường cong (spline) hoặc cung tròn (arc).
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn đối tượng thứ nhất.
Bước 3: Chọn đối tượng thứ hai, ta được kết quả như Hình 2.35.

2.4.7. Lệnh Equation Curve
Tính năng: Vẽ đường cong theo hàm số.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw sẽ xuất hiện hộp thoại như Hình 2.36.

Bước 2: Điền các thông số vào các ô cần thiết trên Hình 2.36 để tạo ra hàm số theo yêu cầu. Giả sử ta cần vẽ đường cong theo hàm số:, khi đó ta sẽ nhập các thông số như Hình 2.37.

Bước 3: Chọn biểu tượng để hoàn tất, sẽ được kết quả như Hình 2.38.

 

Leave a Comment