Bộ tiêu chuẩn DIN EN ISO 9000

Posted by vuvy 09/04/2021 0 Comment(s)

1.Bộ tiêu chuẩn DIN EN ISO 9000

Nhóm tiêu chuẩn ISO-9000 được khai triển để hỗ trợ các công ty xây dựng, duy trì và cải tiến không ngừng hệ thống QLCL. Ngoài ra bộ tiêu chuẩn này tạo cơ sở cho sự đánh giá một hệ thống QLCL qua một cơ quan kiểm định chất lượng (Hình 1)

. Tiêu chuẩn DIN EN ISO 9000 mô tả những nền tảng quan trọng cho chất lượng và những cơ sở tiếp theo cho một hệ thống quản lý chất lượng. Nó ấn định những thuật ngữ dùng trong một hệ thống QLCL (Hình 2).

Tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001 quy định những đòi hỏi trong phạm vi rộng cho một hệ thống quản lý chất lượng. Như thế tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001 là một tiêu chuẩn định nghĩa những bằng chứng mà một hệ thống QLCL phải có

Những yêu cầu của tiêu chuẩn DIN EN ISO9001 có thể được sử dụng trong nội bộ một công ty, cho việc soạn thảo hợp đồng hay đánh giá một hệ thống QLCL.

DIN EN ISO 9004 đóng vai trò chỉ đạo cho việc xem xét hiệu quả, kinh tế và năng suất toàn bộ của một hệ thống QLCL. Nó cũng đề nghị những biện pháp cải tổ công ty và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.
ISO 19011 được dùng để hướng dẫn cách đánh giá (trang 79) một hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường của một công ty. Tiêu chuẩn này được coi như là một thành phần trong nhóm chuẩn ISO-9000

2.Yêu cầu về chất lượng

Chất lượng của một sản phẩm phải phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Trong đó có cả những mong đợi không nói ra, thí dụ như thiết kế của một cái máy.
Chất lượng là đặc điểm cấu tạo đạt được của một sản phẩm liên quan đến những yêu cầu về chất lượng đã được ấn định hay có thể xem như được quy định trước. 
Đòi hỏi được quy định hay xem như phải có của khách hàng:
Đáng tin cậy, khả năng vận hành, khả năng bảo trì được
Chú ý đến luật pháp và quy định bảo vệ an toàn, sức khỏe và môi trường
Tư vấn, chăm lo và phục vụ khách hàng
Thời hạn giao hàng ngắn và giao hàng đúng hẹn.


Leave a Comment