Thiết kế NX9 Bài 9:Các lệnh chỉnh sửa và Copy trong modeling

Posted by vuvy 23/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

 Associative Copy

1. Pattern Feature :

Linear: chọn hướng cần pattern. Chọn được theo 2 hướng.

Circularhọn hướng, tâm

-Count and : cpitch: điếm số hình pattern và khoảng cách giữa các hình.
- Count and span: điếm số hình pattern và tổng khoảng cách giữa
chúng (tự động chia khoảng cách giữa các hình).
o Pitch and span: khoảng cách giữa các hình và tổng khoảng cách giữa
chúng.
- List: chọn số lần pattern, chọn giá trị từng lần pattern

Chọn Radiate để pattern với các bán kính cách đều nhau.

Polygon: chọn hướng, tâm, số cạnh

 

 Spiral:  pattern theo hình xoắn ốc:

 

2. Mirror Feature:

Tạo đối xứng các khối qua mặt phẳng.

3. Mirror Body:

Lấy đối xứng nguyên vật qua mặt phẳng.

4. Insnce Geometry:

Copy vật thông qua:
+ From/To: chọn 2 điểm, nhập số lần copy.
+ Mirror: chiếu qua mặt phẳng.
+ Translate: chọn hướng, nhập giá trị dịch chuyển và số lần copy.
+ Rote: chọn trục quay, nhập giá trị góc quay, khoảng cách dịch chuyển theo
hướng trục, và số lần copy.
+ Along Path: theo đường dẫn, nhập góc và số lần copy.

5. Combine bodies:

+Unite  Kết hợp các khối lại.
+ Subtract  Chọn khối cần bỏ đi phần giao nhau (rget) và khối dùng để cắt.
+ Intersect  Lấy phần giao nhau giữa các khối.
+ Emboss Sheet 
+ Sew 
Tạo liên kết giữa các bề mặt.
+ Unsew 
Tách liên kết các bề mặt.
+Join Face
Kết hợp các mặt lại với nhau thành 1 mặt.

6.Trim bodies:

+ Trim Body 
Cắt vật bằng 1 mặt bất kỳ.
+ Split Body 
Tách vật ra theo bề mặt.

+ Trimmed Sheet 
Cắt bề mặt theo mặt hoặc đường. Nếu cắt bằng đường thì chọn hướng chiếu
đường vào mặt cong.

7. Offset / Scale:

a. Shell

Chọn mặt của khối.
Chọn Remove Faces, Then Shell: bỏ mặt được chọn và shell; Shell All Faces:
shell tất cả bề mặt.
Nhập giá trị bề dày.
Alternate Thickness: chọn các bề mặt có độ dày khác với các mặt còn lại và
nhập giá trị.

b. Thicken:

Tạo bề dày cho bề mặt.
Chọn mặt. nhập giá trị Offset 1 và Offset 2.

c. Scale Body:

Thay đổi thông số tỉ lệ
Uniform: thay đổi hoàn toàn theo tất cả các hướng.

d. Offset Surface:

Chọn mặt cần offset, chọn hướng, nhập giá trị offset. Có thể Offset các bề mặt với các giá trị khác nhau.

Feature: One Feature for All Faces: Offset tấc cả các mặt theo tỉ lệ của giá trị offset; One Feature for Each Face: Offset từng mặt với các giới hạn bề mặt theo hướng offset.

e. Variable Offset Surface:

Chọn mặt.
Nhập các giá trị vào Offset A, B, C, D

f.Offset Face:

Chọn các bệ mặt cần offset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment