Thiết kế NX9 Bài 10:Các lệnh Detail Feature trong modeling

Posted by vuvy 23/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

Detail Feature

1. Edge Blend:

Chọn cạnh cần bo, nhập giá trị bán kính.

2. Face Blend:

Chọn 2 mặt giao nhau hoặc 3 mặt giao nhau.
Mục Cross Section:
+Rolling Ball: phần giau nhau sẽ có bán kính như nhau.
+Swept Section: phần giao nhau sẽ có hình dạng theo section được chọn.
Mục Shape:
+Circular tương tự như Edge Blend

Mục Conic Method:

3. Chamfer overview: Vạt cạnh:

4. Draft: 

From Plane: tạo góc giữa 2 mặt được chọn
From Edges: tạo góc hướng và cạnh. Variable Angle: giá trị góc thay đổi tại
điểm được chọn và cạnh

 

 

Leave a Comment