Thiết kế NX9 Bài 12:Các lệnh chỉnh sửa và di chuyển các khối và mặt trong NX

Posted by vuvy 25/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

1. Move Face: di chuyển khối or mặt phẳng.

Các bước thực hiện:
B1: Insert > Synchronous Modeling > Move
Face.
B2: Chọn đối tượng cần di chuyển.
B3: Nhập giá trị > OK.


2. Pull Face: kéo vật thể.
Các bước thực hiện:
B1: Insert > Synchronous Modeling > Pull.
B2: chọn mặt phẳng kéo (theo phương vetto pháp tuyến).
B3: Nhập giá tri kéo thêm > OK.


3. Offset Region: Offset đối tượng.
Các bước thực hiện:
B1: Insert > Synchronous Modeling > Offset Region.
B2: Chọn đối tượng Offset.
B3: Nhập giá trị Offset > OK.


4. Resize Face: chỉnh sửa kích thước trụ.
Các bước thực hiện:
B1: Insert > Synchronous Modeling > Resize Face.
B2: Chọn mặt trụ cần chỉnh sửa.
B3: Nhập giá trị cần sửa > OK.


5. Make coacial: đồng trục.
Các bước thực hiện:
B1: Insert > Synchronous Modeling > Relate > Make coacial.
B2: Chọn trụ thứ nhất > chọn trụ thứ 2 (thứ n) > OK.


6. Make tangent: tiếp tuyến.
Các bước thực hiện:
B1: Insert > Synchronous Modeling > Relate > Make tangent.

B2: Chọn mặt phẳng > chọn mặt trụ > OK.

7. Chỉnh sửa (Edit parameters)
Thực hiện:
Chuột phải > chọn Edit parameter > chỉnh sửa giá trị > OK


8. View display: các hình thức hiển thị khối 3D .
Thực hiện:
Chọn lệnh trên thanh công cụ.

Leave a Comment