Thiết kế NX9 Bài 11:Các lệnh về surface và sweep trên NX

Posted by vuvy 25/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

A/Surface:

1. Four Point Surface:

Chọn 4 điểm khác nhau để tạo ra mặt.

2. Bounded Plane :
Tạo mặt bằng cách chọn đường kín.

3. From Point Cloud 
Tạo mặt bằng các điểm

4. Ribbon Builder 
Tạo viền bằng cách chọn đường, hướng khoảng cách và góc so với hướng.

5. Mesh Surface:
a. Ruled surface 
Chọn đường hoặc các điểm cho section 1 và chọn đường cho section 2. Chọn
khối hoặc tấm.
b. Through Curves 


Chọn lần lượt các section (chọn đường hoặc điểm). Chọn tạo khối hoặc tấm.
c. Through Curve Mesh 
Primary Curves: chọn đường hoặc điểm

 

B/Sweep:

1. Swept 
Chọn section (tối đa 150 section) và chọn đường dẫn (guide).


2. Variational Sweep 
Chọn đường dẫn, di chuyển mặt chuẩn đến vị trí mong muốn, chọn hướng.
Chọn OK
Vẽ sketch theo yêu cầu. nhập giá trị phần trăm đường vào mục Limits hoặc
chiều dài đường.
Chọn Merge Faces if Possible trong Setting.

Chọn tạo khối hoặc tấm trong Shape.

3. Sweep along Guide 
Chọn section, chọn đường dẫn, nhập giá trị cần offset.


4. Tube 
Chọn đường dẫn, nhập giá trị bán kính ngoài, bán kính trong.
Trong setting chọn Multiple Segments, hoặc Single Segments

 

 

Leave a Comment