Tự học RevitMep 2013_Bài 39: Cách đổi kiểu ống cho toàn bộ một giàn ống trên revitmep

Posted by vuvy 03/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Đổi kiểu ống cho toàn bộ một giàn ống

 

1.  Nhấn chọn tất cả các ống cứng của giàn ống (có thể dùng phím Tab: nhấn chọn một
nhánh ống, nhấn phím Tab và nhấn vào đường ống khác).

2.  Nhấn nút Change Type    .


3.  Nhấn chọn liểu ống mới.

 

 

4.  Kết quả như hình dưới:

 

 

 

Leave a Comment