Tự học RevitMep 2013_Bài 40: Cách thêm lớp cách nhiệt ngoài và lót trong cho ống gió

Posted by vuvy 03/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/ Thêm lớp cách nhiệt:

 

1.  Nhấn vào đoạn ống gió (có thể chọn nhiều đoạn).
2.  Nhấn nút Add Insulation.

3.  Hộp thoại hiện ra.
4.  Nhấn chọn kiểu cách nhiệt tại Insulation Type:

5.  Cho độ dầy tại Thickness.
6.  Nhấn Edit Type, tạo kiểu mới. Hộp thoại hiện ra.

 

7.  Nhấn OK, kết thúc lệnh. Lớp bọc ngoài được thêm vào.

 

 

2/ Sửa lớp bọc ngoài cách nhiệt:

1.  Nhấn vào đoạn ống gió đã bọc ngoài.
2.  Nhấn nút Edit Insulation: sửa lớp bọc ngoài.

 

3.  Nhấn nút Remove Insulation: xóa lớp bọc ngoài.

 

3/ Thêm lớp lót trong:

1.  Nhấn vào đoạn ống gió (có thể chọn nhiều ống).
2.  Nhấn nút Add Lining.

3.  Hộp thoại hiện ra.
4.  Nhấn chọn kiểu cách nhiệt tại Insulation Type:

+  Textile: vải.
+  Fiberglass Board: tấm sợi thủy tinh

 

5.  Cho độ dầy tại Thickness.

 

6.  Nhấn Edit Type, tạo kiểu mới. Hộp thoại hiện ra.

 

7.  Nhấn OK, kết thúc lệnh. Lớp lót trong được thêm vào (hình nét đứt).

 

4/ Sửa lớp lót trong:

1.  Nhấn vào đoạn ống đã có lớp lót trong.
2.  Nhấn nút Edit Lining: sửa lớp lót trong.

 

3.  Nhấn nút Remove Insulation: xóa lớp lót trong.

 

 

Leave a Comment