Tự học RevitMep 2013_Bài 26:Chỉnh sửa miệng gió trên revitmep

Posted by vuvy 30/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Chỉnh sửa miệng gió:

Nhấn trái chuột vào miệng gió cần chỉnh sửa. Có thể thay đổi như sau:


1.  Thay đổi vị trí bằng một trong các cách sau:
+  Dùng lệnh Move.
+  Giữ và rê chuột.
+  Cho các giá trị tại kích thước đến các đối tượng xung quanh.
+  Dùng lệnh Align để đặt ngang bằng với các miệng gió khác.


2.  Chọn kiểu miệng gió khác.

 

3.  Thay đổi cao độ miệng gió tại Level và giá trị Offset.

 

4.  Thay đổi lưu lượng luồng không khí tại thanh Options hoặc thanh Properties.

 

 

5.  Nhấn Edit Type: thay đổi kích thước miệng gió. Hộp thoại hiện ra.

 

 

Leave a Comment