Tự học RevitMep 2013_Bài 2:Chuẩn bị mô hình kiến trúc trước khi thiết kế HVAC

Posted by vuvy 27/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/ TẠO DỰ ÁN MỚI VÀ LIÊN KẾT VỚI BẢN REVIT ARCHITECTURE:

1.1. Tạo dự án mới:

b1.  Ra lệnh tạo dự án mới.
b2.  Hộp thoại hiện ra. Tại đây chọn tệp mẫu cho dự án.


b3.  Nhấn chọn tệp mẫu là Mechanical Template tại Template file.
b4.  Nhấn đánh dấu Project.
b5.  Nhấn OK kết thúc tạo dự án.
b6.  Màn hình hiện ra các ruy-băng công cụ và trình duyệt. Nhấn mục Systems trên đỉnh
màn hình để thiết kế hệ thống thông khí.

1.2. Tạo tệp liên kết:

b1.  Ra lệnh: Insert >Link Revit.

b2.  Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn tệp cần đưa vào. Ví dụ thực hành: chọn bản liên kết có
sẵn trong thư mục của Revit 2013.

b3.  Tại ô Positioning: chọn vị trí đặt bản liên kết. Nhấn chọn Auto - Origin to Origin (tự
động gắn gốc của bản vẽ kiến trúc trùng với gốc bản MEP).

b4.  Nhấn Open. Bản liên kết được đưa vào như hình dưới.

 

1.3. Cố định bản lên kết:

Chúng ta phải cố định bản Revit Architecture để gữ nguyên vị trí không bị thay đổi nếu
di chuyển các đối tượng MEP.
1.  Nhấn trái chuột vào khung bản liên kết.
2.  Ra lệnh bằng một trong các cách sau:

3.  Bản liên kết có ký hiệu cuộn chỉ như hình dưới.

1.4. Lưu trữ bài thực hành:

1.  Ra lệnh File  > Save (phím tắt Ctrl+s).

2.  Hộp thoại hiện ra. Đặt tên tệp, ví dụ RVT-mech-1.
3.  Nhấn Save.

 

2/ COPY CAO ĐỘ VÀ LƯỚI TRỤC TỪ BẢN LIÊN KẾT:

2.1. Copy cao độ:

Trong bản thiết kế kiến trúc đã có đầy đủ các cao độ, nhưng trong dự án MEP của chúng ta thì chưa có. Trong trình duyệt, chỉ có Level 1 và Level 2, nên phải thêm cao độ cho phù hợp.Trong phần này tôi dùng phương án Copy cao độ.

1.  Nhấn mở khung nhìn mặt đứng bất kỳ. Trong ví dụ này tôi mở khung nhìn West-Mech.
2.  Ra lệnh Collaborate  >Copy/Monitor  >Select Link.

3.  Nhấn trái chuột vào bản Revit Architecture liên kết (Link).

4.  Ruy băng công cụ hiện ra. Nhấn Copy.

5.  Trên thanh Options, chọn ON  Multiple.
6.  Giữ phím Ctrl, chọn các đường cao độ trong bản Revit Architecture.

7.  Sau khi chọn tất cả các đường lưới, nhấn Finish trên thanh Options.

8.  Hộp thoại hiện ra thông báo. Nhấn OK.

9.  Nhấn Modify hoặc Esc, kết thúc chọn.

10. Nhấn Finish , kết thúc lệnh.

 

2.2. Xóa các cao độ mặc định của Revit MEP

1.  Nhấn chọn các cao trình Level 1, và Level 2 (giữ phím Ctrl).

2.  Gõ phím Delete.
3.  Hộp thoại hiện ra. Nhấn OK.

2.3 Tạo khung nhìn mặt bằng của các cao độ đã copy:

Đối với các cao độ chúng ta tạo thủ công, các khung nhìn mặt bằng tương ứng được tự
động tạo ra. Các cao độ copy từ bản kiến trúc, không tự động mở khung nhìn tương ứng, chúng
ta phải làm việc này.
1.  Ra lệnh View >Plan Views > Floor Plan để tạo mặt bằng sàn.

2.  Hộp thoại hiện ra (hình dưới bên trái). Chọn tất cả các cao độ đã copy (giữ phím Shift
để chọn nhiều đối tượng).
3.  Nhấn OK. Các mặt bằng sàn vừa chọn được hiển thị tại trình duyệt (hình dưới bên
phải).

4.  Ra lệnh View  Plan Views  Reflected Ceiling Plan để tạo khung nhìn mặt
bằng trần.

5.  Hộp thoại hiện ra (hình dưới bên trái). Chọn tất cả các cao độ đã copy (giữ phím Shift
để chọn nhiều đối tượng).
6.  Nhấn OK. Các mặt bằng trần vừa chọn được hiển thị tại trình duyệt (hình dưới bên
phải).

7.  Chuyển mặt bằng trần về thư mục HVAC:

2.4 Copy lưới trục từ mô hình kiến trúc liên kết:

Chúng ta có thể copy các đường lưới từ bản Revit Architecture liên kết để chuyển nó
thành đối tượng Revit MEP.
1.  Mở khung nhìn mặt bằng tầng.
2.  Ra lệnh Collaborate  >Copy/Monitor  > Select Link.

3.  Nhấn trái chuột vào bản Revit Architecture liên kết (Link).

4.  Ruy băng công cụ hiện ra. Nhấn Copy.

5.  Trên thanh Options, chọn ON  Multiple.
6.  Giữ phím Ctrl, nhấn chọn toàn bộ các đường lưới như hình dưới.

7.  Nhấn nút Finish trên thanh Options. Hộp thoại hiện ra. Nhấn OK.

8.  Nhấn Modify hoặc Esc, kết thúc chọn.
9.  Nhấn Finish , kết thúc lệnh. Lưới được chuyển sang môi trường Revit MEP.

 

2.5 Xử lý trường hợp thay đổi đường dẫn hoặc xóa mất tệp liên kết:

Trường hợp tệp Revit liên kết bị xóa hoặc thay đổi thư mục, phần mềm không tìm được tệp liên kết, khi mở bản vẽ, có thông báo để lựa chọn:

Nội dung: Vì tệp liên kết không có, bạn chọn phương ná nào dưới đây:

Nếu tệp liên kết bị xóa, phải copy lại vào thư mục đã dùng trước đó và mở lại.
Trường hợp thư mục chứa tệp liên kết thay đổi, chọn phương án Open Manage Links to
correct the proplem tại hộp thoại thông báo trên. Nếu đã mở dự án, không có tệp liên kết, ra
lệnh Manage > Manage Link để gọi lại.

1.  Trong cả hai trường hợp, hộp thoại hiện ra. Tại cột Status, tệp liên kết có giá trị Not
Found màu đỏ.


2.  Nhấn vào tên tệp liên kết, nhấn chọn Reload From…

3.  Hộp thoại hiện ra. Tìm đường dẫn và chọn tên tệp, nhấn Open.

4.  Trở lại hộp thoại trước, tại cột Status (trạng thái), tệp có giá trị Loaded (đã gọi vào), nhấn OK.

 

Leave a Comment