Tự học Autodesk Inventor_Bài 13 Công cụ Fix, Parallel Constraint, Perpendicular Constraint

Posted by vuvy 20/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

. Công cụ Fix
Tính năng: Ràng buộc cố định vị trí của một điểm hoặc đường cong trên mặt phẳng vẽ phác. Sau khi thực hiện lệnh này, đối tượng đó không thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn điểm hoặc đường cong cần ràng buộc, được kết quả như Hình 2.66.
Bước 3: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.5.2.5. Công cụ Parallel Constraint
Tính năng: Ràng buộc hai đối tượng song song với nhau. Đối tượng này có thể là đoạn thẳng hoặc trục của elip.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đối tượng thứ nhất.
Bước 3: Chọn đối tượng thứ hai. Ta được kết quả như Hình 2.67.
Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.5.2.6. Công cụ Perpendicular Constraint
Tính năng: Ràng buộc hai đối tượng vuông góc với nhau. Đối tượng này có thể là đoạn thẳng, trục của elip hoặc đường cong nào đó.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đối tượng thứ nhất.
Bước 3: Chọn đối tượng thứ hai. Ta được kết quả như Hình 2.68.
Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.5.2.7. Công cụ Horizontal Constraint
Tính năng: Ràng buộc một đoạn thẳng nằm ngang theo gốc tọa độ. Đoạn thẳng này có thể là đoạn thẳng ảo giới hạn bởi hai điểm.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đoạn thẳng hoặc hai điểm tạo đoạn thẳng cần ràng buộc nằm ngang.
Ta được kết quả như Hình 2.69.
Bước 3: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.5.2.8. Công cụ Vertical Constraint
Tính năng: Ràng buộc một đoạn thẳng nằm thẳng đứng theo gốc tọa độ. Đoạn thẳng này có thể là một đọan thẳng ảo giới hạn bởi hai điểm.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đoạn thẳng hoặc hai điểm tạo đoạn thẳng cần ràng buộc nằm thẳng
đứng. Ta được kết quả như Hình 2.70.
Bước 3: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.5.2.9. Công cụ Tangent
Tính năng: Ràng buộc tiếp xúc giữa hai đối tượng.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đối tượng thứ nhất.
Bước 3: Chọn đối tượng thứ hai. Ta được kết quả như Hình 2.71.
Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.5.2.10. Công cụ Smooth
Tính năng: Làm trơn phần giao nhau của hai đối tượng. Lệnh này áp dụng cho hai đối tượng mà trong đó phải có một đường là Spline, đường còn lại có thể là cung tròn,đoạn thẳng hoặc một spline khác…
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đối tượng thứ nhất.
Bước 3: Chọn đối tượng thứ hai. Ta được kết quả như Hình 2.72.
Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.


 

Leave a Comment