Tự học Autodesk Inventor_Bài 25 Công cụ sao chép mô hình 3D

Posted by vuvy 25/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

Công cụ sao chép mô hình 3D
3.4.1. Lệnh Rectangular Pattern
Tính năng: Sao chép các đối tượng 3D thành nhiều hàng và cột như Hình 3.71.
Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một chi tiết trong môi trường Part.

Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Pattern sẽ xuất hiện hộp thoại Rectangular Pattern như Hình 3.72.

Bước 2: Chọn kiểu sao chép, với 2 lựa chọn sau:
-
Pattern Individual Features  : Sao chép với đối tượng được chọn là các Features (có thể là Extrude, Revolve, Sweep, Rib, Hole ….) trên chi tiết.
+ Sử dụng công cụ chọn đối tượng là các
Feature cần sao chép.
+ Sử dụng công cụ chọn một khối Solid cần sao chép (nếu trên chi tiết có nhiều khối Solid).

- Pattern a solid : Sao chép với đối tượng được chọn là một khối Solid bất kỳ trên chi tiết. Nếu chi tiết chỉ có một khối Solid thì chương trình sẽ tự nhận chi tiết đó làm đối tượng sao chép.
+ Sử dụng công cụ chọn một khối Solid cần sao chép.
+ Sử dụng công cụ chọn thêm các bề mặt trên chi tiết hoặc các mặt phẳng
Plane, các trục Axis và các điểm Point cần sao chép.
+ Nhấp chọn biểu tượng
Join nếu muốn liên kết các đối tượng sau khi sao chép và đối tượng gốc thành một Solid.
+ Nhấp chọn biểu tượng
Create new bodies nếu muốn mỗi đối tượng tạo mới là một Solid.
Bước 3: Sử dụng công cụ trong mục
Direction 1 để chọn phương sao chép thứ nhất. Ta có thể chọn bất kỳ cạnh nào trên chi tiết hoặc một trục nào đó làm phương sao chép.
- Nhấp chuột vào biểu tượng
 để thay đổi hướng sao chép.
- Đánh dấu vào biểu tượng để chọn chế độ sao chép ra hai phía của đối tượng gốc trên phương đã chọn.
- Nhập số đối tượng cần sao chép theo phương 1 vào ô
- Chọn phương án thiết lập khoảng cách sao chép giữa các đối tượng, với 3 lựa chọn sau:
+ : Nhập giá trị vào ô xác định khoảng cách giữa hai đối tượng kế tiếp nhau sau khi sao chép.
+
: Nhập giá trị vào ô xác định khoảng giữa đốitượng đầu và cuối của quá trình sao chép.
+ : Khoảng giữa hai đối tượng đầu và cuối của quá trình sao chép được mặc định bằng chiều dài cạnh được chọn làm phương sao chép ở Bước 3.
Bước 4: Sử dụng công cụ
trong mục Direction 2 để chọn phương sao chép thứ hai. Các bước thao tác còn lại giống như Bước 3.
Bước 5: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất.

3.4.2. Lệnh Circular Pattern
Tính năng: Sao chép các đối tượng 3D thành nhiều đối tượng xung quanh trục quay như Hình 3.73.
Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một chi tiết trong môi trường Part.

Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Pattern sẽ xuất hiện hộp thoại Circular Pattern như Hình 3.74.

Bước 2: Chọn kiểu sao chép, với 2 lựa chọn sau:
-
Pattern Individual Features  : Sao chép với đối tượng được chọn là các Features (có thể là Extrude, Revolve, Sweep, Rib, Hole ….) trên chi tiết.
+ Sử dụng công cụ chọn đối tượng là các
Feature cần sao chép.
+ Sử dụng công cụ chọn một khối Solid cần sao chép (nếu trên chi tiết có nhiều khối Solid).
-
Pattern a solid  : Sao chép với đối tượng được chọn là một khối Solid bất kỳ trên chi tiết. Nếu chi tiết chỉ có một khối Solid thì chương trình sẽ tự nhận chi tiết đó làmđối tượng sao chép.
+ Sử dụng công cụ chọn một khối Solid cần sao chép.

+ Sử dụng công cụ chọn thêm các bề mặt trên chi tiết hoặc các mặt phẳng Plane, các trục Axis và các điểm Point cần sao chép.
+ Nhấp chọn biểu tượng  
Join nếu muốn liên kết các đối tượng sau khi sao chép và đối tượng gốc thành một Solid.
+ Nhấp chọn biểu tượng
Create new bodies nếu muốn mỗi đối tượng tạo mới là một Solid.
Bước 3: Sử dụng công cụ  trong mục
Rotation Axis để chọn trục quay. Ta có thể chọn bất kỳ cạnh nào trên chi tiết hoặc một trục nào đó làm trục quay.
Bước 4: Nhấp chuột vào biểu tượng
Flip để đổi chiều quay khi sao chép.
Bước 5: Nhập số đối tượng cần sao chép vào ô
(tính cả đối tượng gốc).
Bước 6: Nhập giá trị góc quay vào ô
Bước 7: Đánh dấu vào biểu tượng
để chọn chế độ sao chép ra hai phía của đối tượng gốc.
Bước 8: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất.

3.4.3. Lệnh Mirror
Tính năng: Lấy đối xứng các đối tượng 3D qua một mặt phẳng như Hình 3.75.

Điều kiện thực hiện lệnh:
Phải có trước một chi tiết trong môi trường Part.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Pattern sẽ xuất hiện hộp thoại Mirror như Hình 3.76.

Bước 2: Chọn kiểu lấy đối xứng, với 2 lựa chọn sau:
-
Pattern Individual Features  : Lấy đối xứng với đối tượng được chọn là các Features (có thể là Extrude, Revolve, Sweep, Rib, Hole ….) trên chi tiết.
+ Sử dụng công cụ chọn đối tượng là các
Feature cần lấy đối xứng.
+ Sử dụng công cụ chọn một khối Solid cần lấy đối xứng (nếu trên chi tiết có nhiều khối Solid).
-
Pattern a solid : Lấy đối xứng với đối tượng được chọn là một khối Solid bất kỳ trên chi tiết. Nếu chi tiết chỉ có một khối Solid thì chương trình sẽ tự nhận chi tiết đó làm đối tượng.
+ Sử dụng công cụ
chọn một khối Solid cần lấy đối xứng.
+ Sử dụng công cụ
chọn thêm các bề mặt trên chi tiết hoặc các mặt phẳng Plane, các trục Axis và các điểm Point cần lấy đối xứng.
+ Nhấp chọn biểu tượng
Join nếu muốn liên kết các đối tượng sau khi lấy đối xứng và đối tượng gốc thành một Solid.
+ Nhấp chọn biểu tượng
Create new bodies nếu muốn mỗi đối tượng tạo mới là một Solid.
+ Đánh dấu vào biểu tượng để bỏ đi đối tượng gốc.
Bước 3: Sử dụng công cụ chọn mặt phẳng đối xứng.

Bước 4: Nhấp chọn biểu tượng ok để hoàn tất.


 

Leave a Comment