Tự học Autodesk Inventor_Bài 14 Công cụ Symmetric, Equal, Show Constraints

Posted by vuvy 20/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

Công cụ Symmetric
Tính năng: Ràng buộc hai đối tượng đối xứng nhau qua một trục.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đối tượng thứ nhất.
Bước 3: Chọn đối tượng thứ hai.
Bước 4: Chọn trục đối xứng. Ta được kết quả như Hình 2.73.
Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.5.2.12. Công cụ Equal
Tính năng: Ràng buộc hai đối tượng bằng nhau.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đối tượng thứ nhất (là đối tượng được ràng buộc).
Bước 3: Chọn đối tượng thứ hai. Ta được kết quả như Hình 2.74.
Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.5.2.13. Công cụ Show Constraints
Tính năng: Hiển thị tất cả các ràng buộc lên đối tượng.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn các đối tượng cần hiển thị các ràng buộc.
Giả sử sau khi ràng buộc như trên Hình 2.74, ta sử dụng công cụ
Show
Constraints
sẽ thấy được các ký hiệu ràng buộc Equal như Hình 2.75.

2.6. Công cụ sao chép và hiệu chỉnh đối tượng
2.6.1. Công cụ sao chép đối tượng

2.6.1.1. Công cụ Rectangular Pattern
Tính năng: Sao chép các đối tượng gốc thành nhiều đối tượng theo hàng và cột.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Pattern sẽ xuất hiện hộp thoại Rectangular Pattern như Hình 2.76.

Bước 2: Chọn các biểu tượng và nhập các thông số cần thiết trên Hình 2.77 để sao chép các đội tượng theo yêu cầu

Bước 3: Chọn biểu tượng OK sẽ được kết quả như Hình 2.78.

2.6.1.2. Công cụ Circular Pattern
Tính năng: Sao chép các đối tượng gốc thành nhiều đối tượng quay quanh tâm.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Pattern sẽ xuất hiện hộp thoại Circular Pattern như Hình 2.79.

Bước 2: Chọn các biểu tượng và nhập các thông số cần thiết trên Hình 2.80 để sao chép các đối tượng theo yêu cầu.

Bước 3: Chọn biểu tượng OK sẽ được kết quả như Hình 2.81.

 

Leave a Comment