Tự học Autodesk Inventor_Bài 12 Công cụ ghi kích thước

Posted by vuvy 20/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

2.5. Công cụ ghi kích thước và ràng buộc vị trí
2.5.1. Công cụ ghi kích thước: có 2 kiểu
2.5.1.1. Ghi kích thước thủ công

Tính năng: dùng để ràng buộc kích thước của biên dạng vẽ phác một cách tùy ý.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constrain.

Bước 2: Chọn đối tượng cần ghi kích thước. Đối tượng này có thể là đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn, elip ….
Lưu ý:
- Kích thước đoạn thẳng được tạo ra sẽ theo phương ngang hoặc thẳng đứng.
- Để ghi kích thước đường nghiêng, ta nhấp phải chuột và chọn
Aligned như Hình 2.60.
- Để ghi kích thước góc, ta chọn hai đoạn thẳng tạo thành góc đó.

Bước 3: Chọn vị trí đặt kích thước.
Bước 4: Nhập giá trị kích thước cần thiết. Sau khi nhập xong, ta có thể hiệu chỉnhlại kích thước bằng cách nhấp đúp chuột vào con số kích thước đó rồi điều chỉnh theo ýmuốn. Giả sử ta vẽ hình tam giác bất kỳ rồi dùng lệnh ghi kích thước, sẽ được kết quả như Hình 2.61.

2.5.1.2. Ghi kích thước tự động
Tính năng: Dùng để ràng buộc kích thước của biên dạng vẽ phác một cách tự
động.

Các bước thao tác:
Bước 1: Vẽ biên dạng cần ghi kích thước tự động.
Bước 2: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh
Constrain hoặc nhấn phím tắt D sẽ xuất hiện hộp thoại Auto Dimension như Hình 2.62

Bước 3: Chọn nút ALLPY sẽ xuất hiện các kích thước cần thiết của biên dạng.
Bước 4: Nhấn nút DONE để hoàn tất.

2.5.2. Công cụ ràng buộc vị trí 
Trong quá trình vẽ phác biên dạng, nếu ràng buộc quá nhiều kích thước(Dimension) sẽ gây rối cho bản vẽ và hiệu quả kém. Để khắc phục hiện tượng này, phầnmềm Inventor đã tạo ra hàng loạt các công cụ để hỗ trợ ràng buộc vị trí tương quan giữa các đối tượng trong bản vẽ.
2.5.2.1. Công cụ
Coincident Constraint
Tính năng: Ràng buộc một điểm thuộc một đối tượng nào đó.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn điểm cần ràng buộc.
Bước 3: Chọn đối tượng bất kỳ.
Giả sử ta cần ràng buộc tâm đường tròn thuộc đường thẳng, ta được kết quả như
Hình 2.63

 

2.5.2.2. Công cụ Collinear Constraint
Tính năng: Ràng buộc hai đoạn thẳng hoặc hai trục nào đó thẳng hàng.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đoạn thẳng thứ nhất.
Bước 3: Chọn đoạn thẳng thứ hai. Ta được kết quả như Hình 2.64.

2.5.2.3. Công cụ Concentric Constraint
Tính năng: Ràng buộc hai đối tượng đồng tâm. Hai đối tượng này có thể là haiđường tròn, hai cung tròn hoặc đường tròn với cung tròn.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên  thanh Constraint.
Bước 2: Chọn đối tượng thứ nhất.
Bước 3: Chọn đối tượng thứ hai. Ta được kết quả như Hình 2.65.

a) Trước khi ràng buộc b) Sau khi ràng buộc

 

Leave a Comment