Tự học Autodesk Inventor_Bài 26 Công cụ tạo đối tượng phụ trợ

Posted by vuvy 25/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

Công cụ tạo đối tượng phụ trợ
Trong quá trình tạo mô hình 3D của vật thể, ngoài gốc tọa độ,các mặt phẳng chuẩn (XY, XZ, YZ) và trục chuẩn (X, Y, Z) của hệ thống, chúng ta cũng cần tạo thêm các đối tượng phụ trợ khác như các mặt phẳng (Plane), các trục (Axis) và các điểm (Point) để quá trình thiết kế chi tiết trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.


3.5.1. Lệnh Plane
Tính năng: Tạo mặt phẳng làm việc như Hình 3.77.

Các Phương pháp tạo mặt phẳng:

- Plane: Tạo mặt phẳng bất kỳ.

- Offset from Plane: Tạo mặt phẳng làm việc song song với mặt phẳng được chọn với một khoảng cách cho trước như Hình 3.78.

- Parallel to Plane through Point: Tạo mặt phẳng làm việc đi qua một điểm và song song với mặt phẳng được chọn như Hình 3.79.


- Midplane between Two Parallel Planes: Tạo mặt phẳng làm việc nằm giữa hai mặt phẳng song song như Hình 3.80.

- Midplane of Torus: Tạo mặt phẳng làm việc nằm giữa khối hình xuyến như Hình 3.81.

- Angle to Plane around Edge: Tạo mặt phẳng làm việc đi qua một cạnh và nghiêng một góc cho trước so với mặt phẳng được chọn như Hình 3.82.

- Three Points: Tạo mặt phẳng làm việc đi qua ba điểm như Hình 3.83.

- Two Coplanar Edges: Tạo mặt phẳng làm việc đi qua hai cạnh đồng phẳng (cùng nằm trong mặt phẳng) như Hình 3.84.

- Tangent to Surface through Edge: Tạo mặt phẳng làm việc đi qua một cạnh và tiếp tuyến với mặt cong được chọn như Hình 3.85.

- Tangent to Surface through Point: Tạo mặt phẳng làm việc đi qua một điểm và tiếp tuyến với mặt cong được chọn như Hình 3.86.

- Tangent to Surface and Parallel to Plane: Tạo mặt phẳng làm việc tiếp tuyến với mặt cong và song song với mặt phẳng được chọn như Hình 3.87.

- Normal to Axis through Point: Tạo mặt phẳng làm việc đi qua một điểm và vuông góc với một trục như Hình 3.88.

- Normal to Curve at Point: Tạo mặt phẳng làm việc đi qua một điểm và vuông góc với tiếp tuyến của đường cong tại điểm đó như Hình 3.89.

3.5.2. Lệnh Axis
Tính năng: Tạo trục làm việc trên chi tiết.
Các Phương pháp tạo trục:
- Axis: Tạo trục bất kỳ (có thể là đường thẳng đi qua 2 điểm, cạnh của chi tiết).

- On Line or Edge: Tạo trục làm việc là cạnh bất kỳ trên chi tiết.

- Parallel to Line through Point: Tạo trục làm việc đi qua một điểm và songsong với cạnh được chọn.

- Through Two Points: Tạo trục làm việc đi qua hai điểm.

- Intersection of Two Planes: Tạo trục làm việc là giao tuyến của hai mặt phẳng được chọn. 

- Normal to Plane through Point: Tạo trục làm việc đi qua một điểm và vuông góc với mặt phẳng được chọn.

- Through Center of Circular or Elliptical Edge: Tạo trục làm việc đi qua tâm của cạnh hình tròn, hình elip hoặc đường cong Fillet và vuông góc với mặt phẳng chứa cạnh đó.

- Through Revolved Face or Feature: Tạo trục làm việc trùng với trục của bề mặt tròn xoay.
3.5.3. Lệnh Point
Tính năng: Tạo điểm làm việc trên chi tiết.
Các Phương pháp tạo trục:
- Point: Tạo điểm làm việc tại đỉnh hoặc trung điểm của cạnh trên chi tiết.

- Grounded Point: Tạo điểm làm việc cố định tại đỉnh hoặc trung điểm của cạnh trên chi tiết.

- On Vertex, Sketch Point or Midpoint: Tạo điểm làm việc bằng cách xác định một đỉnh hoặc trung điểm của cạnh trên chi tiết.

- Intersection of Three Planes: Tạo điểm làm việc là giao điểm của ba mặt phẳng được chọn.

 

- Intersection of Two Lines: Tạo điểm làm việc là giao điểm của hai cạnh được chọn.

- Intersection of Plane/Surface and Line: Tạo điểm làm việc là giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng (hoặc mặt cong) được chọn.

- Center Point of Loop of Edge: Tạo điểm làm việc là tâm của biên dạng kín.

- Center Point of Torus: Tạo điểm làm việc là tâm của khối xuyến.

- Center of Sphere: Tạo điểm làm việc là tâm của khối cầu.

 

Leave a Comment