Tự học RevitMep 2013_Bài 38:Đặt tấm chắn ống gió và Căn chỉnh ống gió

Posted by vuvy 03/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/Đặt tấm chắn ống gió:

Các tấm chắn gồm: mắt gió, lọc bụi, phát hiện khói thuốc lá.
1.  Ra lệnh Systems > HVAC > Duct accessory (Phím tắt DA).

2.  Chọn kiểu tấm chắn, chọn cao trình và kích thước giống như ống.
3.  Nhấn chuột vào vị trí cần đặt. Mỗi lần nhấn chuột được một tấm chắn.

 

 

2/ Căn chỉnh ống gió:

1.  Nhấn chuột vào các đoạn ống cần căn chỉnh.

 

2.  Nhấn nút Jusstify  .


3.  Công cụ căn chỉnh hiện ra.

 

4.  Các ô vuông là phương án căn chỉnh. Ví dụ:  lấy mặt trên của các ống làm chuẩn.


5.  Nhấn Alignment Line, nhấn chọn đường chuẩn trên bản vẽ. Các đường đứt màu xanh
xuất hiện. Nhấn chọn một trong các đường này làm chuẩn.

 

6.  Nhấn Finish   , kết thúc lệnh. Kết quẩ như hình dưới.

 

 

 

Leave a Comment