Thiết kế Catia V5_Bài 11:Di chuyển đối tượng trong assembly

Posted by vuvy 21/09/2017 0 Comment(s) Catia V5,

1/ Di chuyển các đối tượng ( Manipulating Components ):

Công cụ Manipulation dùng để di chuyển các đối tượng trong Assembly. Đối tượng dịch chuyển
phải thuộc Component đang được kích hoạt.

Click vào Manipulation trên thanh công cụ  . Hộp thoại Manipulation Parameter xuất hiện.

Sử dụng hộp thoại:
- Trong hộp thoại ta có thể thấy biểu tượng của các dịch chuyển mà ta có thể thực hiện được:
+ Dọc trục: X, Y, Z, hoặc một trục do ta chỉ định.
+ Trượt trên mặt phẳng: XY, YZ, ZX, hoặc mặt phẳng do ta chỉ định.
+ Xoay quanh trục: X, Y, Z, hoặc một trục do ta chỉ định.
-  Để thực hiện một dịch chuyển ta Click vào biểu tượng của dịch chuyển đó rồi chọn đối tượng trên
màn hình và di chuột để thực hiện dịch chuyển.

-  With respect to constraints: Cho phép ta di chuyển các đối tượng trong các ràng buộc.
-  Click vào OK để thoát khỏi hộp thoại.

2/ Di chuyển đối tượng theo bước nhảy ( Snapping Components ):

Công cụ Snap dùng để di chuyển đối tượng theo những bước nhảy. Đối tượng di chuyển là các
Component còn các đối tượng dùng để xác định các bước nhảy đó là các mặt, đường và các điểm
thuộc các Component đó.
Ví dụ:
- Double Click vào Product2 trên Specification Tree.
- Click vào Snap  trên thanh công cụ.
- Chọn đối tượng thứ nhất là một mặt thuộc CRIC_BRANCH1.

- Chọn đối tượng thứ hai là một mặt thuộc CRIC_BRANCH3.

- Kết quả là mặt phẳng thứ nhất thuộc CRIC_BRANCH1 trùng với mặt phẳng thuộc
CRIC_BRANCH3.

- Có thể Click vào mũi tên màu xanh xuất hiện trên màn hình để đảo chiều của CRIC_BRANCH1.

-  Click ra ngoài màn hình để thoát khỏi lệnh Snap.

3/ Di chuyển đối tượng một cách linh hoạt (Smart Move ):

Công cụ Smart Move dùng để di chuyển đối tượng một cách linh hoạt.
Click vào Smart Move trên thanh công cụ. Hộp thoại Smart Move xuất hiện, Click vào More trên hộp
thoại Smart có dạng như sau:

 

Leave a Comment