Tự học Autodesk Inventor_Bài 22 Công cụ tạo mô hình 3D Lệnh Coil Lệnh Emboss

Posted by vuvy 23/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

Lệnh Coil
Tính năng: Quét biên dạng theo đường xoắn ốc quanh một trục. Ví dụ tạo lò xo hoặc tạo ren trên bề mặt hình trụ nào đó như Hình 3.35.

Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một biên dạng và một đoạn thẳng làm trục quay (Có thể chọn trục x, y, z của hệ thống làm trục quay).
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Create sẽ xuất hiện hộp thoại Coil như Hình 3.36.

Bước 2: Sử dụng công cụ trong trang Coil Shape chọn biên dạng.
Bước 3: Sử dụng công cụ  chọn trục quay và đảo chiều đường xoắn ốc.
Bước 4: Nhấp 1 trong 2 biểu tượng chọn hướng xoắn.
Bước 5: Chọn dạng tạo hình trong mục
Output:
- Dạng 1 : Tạo khối đặc (Solid).
.
- Dạng 2 : Tạo mô hình mặt (Surface).
Bước 6: Chọn chế độ tạo đường xoắn ốc (
chỉ có trong dạng tạo khối đặc solid):

- Join : Cộng các solid - Cut  : Trừ các solid.
- Intersect : Giao giữa các solid - New solid : Tạo solid mới.

Hình 3.37. Tạo đường xoắn ốc với chế độ Cut

Bước 7: Thiết lập các thông số cho đường xoắn ốc trong trang Coil Size, với 4 lựa trong mục Type gồm:
-
Pitch and Revolution: Nhập giá trị bước xoắn và số vòng xoắn theo bảng sau:

Với lựa chọn này, ta có kết quả như Hình 3.39.

- Revolution and Height: Nhập giá trị số vòng xoắn và chiều cao đường xoắn ốc theo bảng sau:

- Pitch and Height: Nhập giá trị bước xoắn và chiều cao đường xoắn ốc theo bảng sau:

- Spiral: Tạo đường Acsimet với các thông số cần nhập trên Hình 3.42, ta được kết quả như Hình 3.43.

Bước 9: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất

3.2.7. Lệnh Emboss
Tính năng: Tạo đối tượng nổi lên hoặc chìm xuống bề mặt chi tiết như Hình 3.44.

Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một bề mặt và một biên dạng đã phác thảo.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Create sẽ xuất hiện hộp thoại Emboss như Hình 3.45

Bước 2: Sử dụng công cụ chọn biên dạng.
Bước 3: Đánh dấu vào ô
rồi click biểu tượng chọn bề mặt chi tiết.
Bước 4: Nhập ô
Depth giá trị chiều cao (hoặc chiều sâu) cần nổi (hoặc chìm) cho đối tượng.
Bước 5: Nhấp biểu tượng
Top Face Appearance chọn màu sắc cho đối tượng cần tạo.
Bước 6: Chọn 1 trong 3 cách tạo hình sau:
-
Emboss from Face Đối tượng nổi lên trên chi tiết (tạo thêm).
-
Engrave from Face: Đối tượng chìm xuống chi tiết (cắt bỏ).
-
Emboss/ Engrave from Plane : Đối tượng nổi lên trên chi tiết với chiều cao bằng khoảng cách từ biên dạng phác thảo đến bề mặt của chi tiết.
Bước 7: Chọn 1 trong 3 biểu tượng xác định hướng phù hợp.
Bước 8: Nhấp biểu tượng OK để hoàn tất, ta được kết quả như Hình 3.46.

.


 

Leave a Comment