Tự học Autodesk Inventor_Bài 23 Công cụ hiệu chỉnh mô hình 3D Lệnh Hole Lệnh Fillet

Posted by vuvy 23/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

. Lệnh Hole
Tính năng: Tạo đồng thời một hoặc nhiểu lỗ trên chi tiết. Các lỗ này có thể là lỗ khoan, lỗ thông suốt, lỗ bậc, lỗ côn, lỗ ren ….
Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một chi tiết trong môi trường Part.

Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Modify hoặc nhấn phím tắt H sẽ xuất hiện hộp thoại Hole như Hình 3.47.

Bước 2: Chọn phương pháp xác định vị trí tâm lỗ trong mục Placement, với 4 lựa chọn sau:
- From Sketch: Chọn tâm lỗ từ các điểm (Point) trên biên dạng phác thảo.


+ Lựa chọn này đòi hỏi phải có trước các điểm (
Point) trên bản vẽ phác Sketch.
+ Sử dụng công cụ chọn các điểm vừa tạo làm tâm lỗ.

- Linear: Tâm lỗ được định vị trí trên bề mặt của chi tiết và cách 2 cạnh của mặt phẳng đó một khoảng xác định.

+ Sử dụng công cụ chọn mặt phẳng của chi tiết cần tạo lỗ.
+ Sử dụng công cụ chọn cạnh thứ nhất của mặt phẳng tạo lỗ rồi nhập kích thước từ tâm lỗ đến cạnh được chọn.
+ Sử dụng công cụ chọn cạnh thứ hai của mặt phẳng tạo lỗ rồi nhập kích thước từ tâm lỗ đến cạnh được chọn.

- Concentric: Tạo lỗ trên mặt phẳng bất kỳ đồng tâm với khối trụ hoặc đường tròn, cung tròn cho trước.


+ Sử dụng công cụ chọn mặt phẳng bất kỳ cần tạo lỗ.
+ Sử dụng công cụ chọn mặt trụ, đường tròn hoặc cung tròn đồng tâm với lỗ cần tạo.

- On Point: Tâm lỗ đi qua một điểm được tạo bằng công cụ Work Point (sẽ được trình bày trong mục …. Phần ……)


+ Lựa chọn này đòi hỏi phải có trước một điểm được tạo bằng lệnh
Work Point tại vị trí cần tạo lỗ.
+ Sử dụng công cụ chọn điểm được tạo bằng lệnh
Work Point.
+ Sử dụng công cụ  chọn mặt phẳng mà đường tâm lỗ cần tạo vuông góc hoặc chọn cạnh, trục mà đường tâm lỗ cần tạo song song.
Bước 3: Chọn kiểu lỗ cần tạo, với 4 lựa chọn sau:
-
Drilled : Tạo lỗ trơn.
-
Counterbore : Tạo lỗ bậc, bậc nhỏ có thể tạo ren thẳng.

- Spotface : Tạo lỗ bậc, bậc nhỏ có thể tạo ren thẳng hoặc ren côn.
-
Countersink : Tạo lỗ côn.
Bước 4: Định dạng đầu mũi khoan trong mục
Drill Point, với 2 lựa chọn sau:
-
Flat : Đầu bằng
-
Angle : Đầu côn
Bước 5: Xác định kích thước của lỗ trong mục
Termination, với 3 lựa chọn sau:
-
Distance: Tạo lỗ có chiều sâu xác định như Hình 3.48.

- Throught All: Tạo lỗ suốt.
-
To: Tạo lỗ có chiều sâu từ mặt phẳng chứa tâm lỗ ban đầu tới mặt phẳng được chọn.
Bước 6: Chọn loại lỗ có ren hoặc không ren, với 4 lựa chọn sau:
-
Simple Hole  : Tạo lỗ không ren.
-
Clearance Hole : Tạo lỗ lắp bulông theo tiêu chuẩn.
-
Tapped Hole : Tạo lỗ có ren theo tiêu chuẩn như Hình 3.49.

- Taper Tapped Hole : Tạo lỗ ren côn.
Bước 7: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất.

3.3.2. Lệnh Fillet
Tính năng: Bo tròn các cạnh của chi tiết.
Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một chi tiết trong môi trường Part.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Modify hoặc nhấn phím tắt F sẽ xuất hiện hộp thoại Fillet như Hình 3.50.

Bước 2: Chọn các dạng bo tròn, gồm:
* Dạng
Edge Fillet  : Bo tròn các cạnh của chi tiết, với 3 lựa chọn sau:
-
Constant: Bo tròn cạnh với bán kính không thay đổi.
+
Edge: Bo tròn một cạnh.
Chọn một cạnh cần bo tròn.
Nhập giá trị bán kính bo tròn vào ô Radius.
+
Loop: Bo tròn tất cả các cạnh trên mặt phẳng.
Chọn một cạnh bất kỳ trên mặt phẳng cần bo tròn.
Nhập giá trị bán kính bo tròn vào ô Radius.
+
Feature: Bo tròn tất cả các cạnh trên chi tiết.
Chọn chi tiết cần bo tròn.
Nhập giá trị bán kính bo tròn vào ô Radius.
-
Variable: Bo tròn cạnh có bán kính không thay đổi.
+ Chọn cạnh cần bo tròn.
+ Nhập giá trị bán kính tại 2 đầu cần bo vào ô
Radius của điểm đầu (Start)
và điểm cuối (End).
Lưu ý: Ta có thể thay đổi bán kính tại một điểm bất kỳ trên cạnh bằng cách nhấp chuột tại điểm đó rồi nhập giá trị bán kình vào ô Radius như Hình 3.51..

- Setback : Tạo vùng bo tại vị trí giao 3 cạnh của chi tiết.
* Dạng
Face Fillet : Bo tròn tại giao tuyến của 2 bề mặt trên chi tiết.
- Sử dụng công cụ
chọn mặt thứ nhất.
- Sử dụng công cụ chọn mặt thứ hai.
- Nhập bán kính cần bo tròn vào ô
Radius.
* Dạng
Full Round Fillet : Tạo cung bo tiếp xúc với cả 3 bề mặt của chi tiết.
- Sử dụng công cụ chọn mặt bên thứ nhất.
- Sử dụng công cụ chọn mặt giữa.
- Sử dụng công cụ chọn mặt bên thứ hai.
Bước 3: Nhấp chọn biểu tượng oK để hoàn tất.

 

Leave a Comment