Tự học RevitMep 2013_Bài 11:Gắn và sửa nhãn cho không gian phòng

Posted by vuvy 28/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/Gắn nhãn cho không gian phòng:

Khi gán không gian phòng, nếu nhấn nút   Tag on Placement được nhấn
xuống (màu xanh), có gán nhãn ký hiệu (thẻ). Nhãn chỉ được gắn tại khung nhìn mặt bằng. Nếu
muốn gắn nhãn cho các không gian phòng chưa được gắn nhãn tại mặt bằng hoặc gắn nhãn tại
khung nhìn hình cắt, thực hiện như sau:

 

Gắn nhãn tại khung nhìn mặt bằng


1.  Mở khung nhìn mặt bằng hoặc hình cắt có các không gian phòng cần gắn nhãn.
2.  Ra lệnh Analyze  > Space Tag.

3.  Nhấn chọn kiểu nhãn.

4.  Chọn phương án tại thanh Options:

5.  Nhấn chuột vào khoang cần gắn nhãn.

6.  Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Kết quả như hình dưới.

 

2/Sửa nhãn không gian phòng:

 

Nhấn trái chuột vào nhãn cần sửa.

 

Có thể thay đổi các thông số sau:
1.  Nhấn chọn kiểu nhãn khác.

2.  Thay đổi tư thế nhãn và đường dẫn, nhấn chọn tại thanh Options hoặc thanh
Properties.

3.  Nhấn Edit Type: tạo kiểu nhãn mới.

4.  Nhấn, giữ và rê chuột, di chuyển nhãn đến vị trí mới.

 

 

 

Leave a Comment