Gia công CAM NX9 Bài 4 :Các thiết lập gia công 3 trục trên NX

Posted by vuvy 26/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

GIA CÔNG 3 TRỤC:

Công việc bao gồm 3 phần:
1. Thiết lập (Setup)
2. Tạo chương trình (Program)
3. Đầu ra (Output)

Thiết lập:

Việc thiết lập xác định các điều kiện và các thông số được sử dụng phổ biến trong suốt chương trình. Nhiệm vụ thiết lập cho công việc này là:
1. Phân tích chi tiết
2. Chọn thiết lập
3. Xác định hình học
4. Tạo dao cắt
5. Xác định các thông số chung

1. Phân tích chi tiết:
Xác định kích thước tổng thể của chi tiết là việc đầu tiên trong 5 nhiệm vụ thiết lập
sẽ thực hiện.

1.1. Đo chiều dài và chiều rộng:
Biết kích thước tổng thể của chi tiết sẽ cho phép xác định được khoảng cách của mặt
phẳng an toàn và các thông số cần thiết để tránh va chạm.
+ Sau khi mở file housing_cover.prt, hiện là trong môi trường Gateway, từ giao
diện chính của NX, trên thanh Ribbon, Chọn tab Analysis > Measure Distance.

+ Hộp thoại Measure Distance xuất hiện, chọn Distance từ danh sách trong tab Type.

 

+ Chọn điểm cuối của 1 cạnh bất kỳ thuộc mặt đáy, hoặc chọn một mặt bên bất kỳ.

+ Chọn điểm cuối còn lại của cạnh đó, hoặc mặt bên đối diện với mặt đã chọn.

Khoảng cách là 130 mm
+ Chọn điểm cuối của cạnh liền kề để đo cạnh còn lại của chi tiết, hoặc nhấn Apply
rồi chọn hai mặt còn lại của chi tiết.

Khoảng cách cũng là 130 mm.
+ Click Cancel.

1.2. Đo chiều cao:

 

2. Chọn thiết lập:

Lựa chọn thiết lập là nhiệm vụ thứ hai. Việc này sẽ xác định Operation Navigator
và cơ cấu lắp ráp.
Vì chi tiết là khuôn dương:
+ Chọn tab File > New.

+ Click tab Manufacturing
+ Chọn hệ Millimeters từ danh sách Units.
Có rất nhiều sự lựa chọn cho việc tạo một file gia công như General Setup (dùng
chung), Die Mold (gia công khuôn), Turning (gia công tiện), Multi-Axis (gia công
nhiều trục), Mill Turn (tiện phay) …
Chi tiết này có biên dạng là một khuôn dương nên ta chọn Die Mold.
Click Die Mold (Express).

Click OK.

Trong thiết lập này:
+  Tạo ra một assembly giữa phôi với chi tiết gia công. Điều này cho phép dữ
liệu NC được lưu trữ riêng lẽ với các dữ liệu hình học. Tạo ra một chương trình
có tên là 1234.
+ Tạo một mâm dao với 30 hốc chứa dao.
+ Tạo ra một số hình học.
+ Tạo ra một số phương pháp gia công (thô, bán tinh, tinh).

3. Xác định hình học:

Xác định hình học là nhiệm vụ thiết lập thứ ba. Bao gồm:
+ Kiểm tra và chỉnh sửa hệ tọa độ máy
+ Xác định mặt phẳng an toàn
+ Xác định hình dạng chi tiết
+ Xác định hình dạng phôi

3.1. Kiểm tra và chỉnh sửa MCS:

Hệ tọa độ của máy (MCS) xác định hệ tọa độ mà sẽ tạo ra đường chạy dao của các
chu trình gia công.

3.2. Xác định mặt phẳng an toàn:

Mặt phẳng an toàn xác định khoảng cách an toàn để bảo vệ chi tiết tránh va chạm trong quá trình dao di chuyển không cắt.

3.3. Xác định hình dạng chi tiết:

Các bước này sẽ xác định hình dạng chi tiết bên trong phôi (WORKPIECE). Hình
dạng chi tiết sẽ được sử dụng khi tạo các chu trình gia công.

3.4. Xác định hình dạng phôi:

4 Tạo dao cắt:

Tạo dao cắt là nhiệm vụ thiết lập thứ tư. Có thể tạo dao trước hoặc trong quá trình tạo chu trình cắt. Sau khi tạo ra, các dao sẽ được lưu với chi tiết và luôn có sẵn để sử dụng khi cần thiết trong quá trình tạo chu trình.

4.1. Tạo một dao Gia công thô
Các bước này sẽ tạo một dao End Mill sẽ được sử dụng trong chu trình đầu tiên.

5. Xác định các thông số chung:

Xác định các thông số chung là nhiệm vụ thiết lập cuối cùng sẽ thực hiện. Các thông số chung như tốc độ trục chính, bước tiến dao, và chiều sâu cắt được dùng chung giữa nhiều hoạt động.

Xác định dữ liệu gia công tự động. Các bước sau cho phép hệ thống tự động xác định tốc độ trục chính, bước
tiến dao, và chiều sâu cắt dựa trên vật liệu chi tiết, vật liệu dao, và đường kính dao.


+ Chọn Menu > Preferences >
Manufacturing từ thanh Top Border.
+ Trong hộp thoại Manufacturing Preferences, chọn tab Operation.
+ Trong tab Machining Data, chọn Automatically Set in Operation.


+ Click OK.

 

 

 

 

 

Leave a Comment