Thiết kế Catia V5_Bài 1:Giới thiệu môi trường làm việc trên catia

Posted by vuvy 16/09/2017 0 Comment(s) Catia V5,

Giới Thiệu Môi Trường Làm Việc:

Cách mở một file part:

1-Chọn File -> chọn new (hoặc là chọn biểu tượng  trên màn hình)

2-Chọn Part trong danh sách của những lĩnh vực khác nhau và click OK Môi trường làm việc của part đựơc mở

 

Môi trường làm việc với Part được phân chia như sau:


-Cây trạng thái thể hiện các thao tác mà ta đã thực hiện 

-Khu vực dành cho việc thiết kế

-Những nút lệnh có sẵn trên màn hình dùng cho việc thiết kế ,Ta có thể chọn lệnh cho quá trình thiết kế từ các menu

CATIA sẽ cung cấp cho ta 3 mặt phẳng để thiết kế. Thật sự để thiết kế một khối part hoàn chỉnh thì ta phải bắt đầu từ biên dạng sketch. Tạo biên dạng sketch được thực hiện ở môi trường sketcher ,để mở nó  ta chỉ cần chọn vào biểu tượng  và chọn mặt phẳng mà bạn cần vẽ biên dạng sketch.

Môi trường sketcher cung cấp cho ta hầu hết các công cụ cho phép ta có thể thiết kế những biên dạng mà ta cần

Leave a Comment