Thiết kế Catia V5_Bài 9:Giới thiệu môi trường lắp ghép trong catia v5

Posted by vuvy 21/09/2017 0 Comment(s) Catia V5,

I/ GIỚI THIỆU VỀ ASSEMBLY DESIGN WORKBENCH:

Trong phần Sketch và Part Design chúng ta đã được tìm hiểu phương pháp để thiết kế một chi tiết. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghép nối các chi tiết với nhau để hoàn thiện bản vẽ bằng Assembly Design Workbench.
Để vào Assembly Design Workbench trên menu chọn: Start -> Mechanical Design -> Assembly Design.
Assembly Design Workbench xuất hiện. Chúng ta có thể thấy Product1 xuất hiện trên Specification Tree

 

II/ CÔNG CỤ TRONG ASSEMBLY DESIGN WORBENCH:

1/ Mở 1 bản vẽ Assembly:

Click vào open   trên thanh công cụ hoặc vào File > Open…
Hộp thoại File selection xuất hiện. Trong hộp thoại File Selection ta chọn đường dẫn và chọn File có đuôi *.CATProduct.

2/ Công cụ Define Multi-Instantiation :

Cũng tương tự như lệnh Rectangle Pattern trong phần Part Design, Công cụ Define Multi
Instantiation dùng để tạo các đối tượng bằng cách copy một đối tượng theo một phương xác định.

 Click vào Multi-Instantiation  trên thanh công cụ. Hoặc vào Insert > Define Multi Instantiation.
Hộp thoại Multi Instantate xuất hiện.

Nhập các thông số cho hộp thoại :
-  Component to Instantiate : Chọn đối tượng thực hiện lệnh.
-  Parameters: Chọn kiểu nhập thông số.

+ Instance(s) & Spacing: Nhập số đối tượng và khoảng cách giữa các đối tượng (1).

+ Instance(s) & Length: Nhập số đối tượng và khoảng chiều dài từ đối tượng gốc đến đối tượng cuối
(2).
+ Spacing & Length: Nhập khoảng cách giữa các đối tượng và chiều dài từ đối tượng gốc đến đối
tượng cuối (3).
-  New Instance(s): Số lượng các đối tượng cần tạo mới. Sử dụng ô này khi kiểu nhập thông số là
kiểu (1) hoặc kiểu (2).
-  Spacing: Khoảng cách giữa các đối tượng. Sử dụng ô này khi kiểu nhập thông số là kiểu (1) hoặc
kiểu (3).
-  Length: Chiều dài từ đối tượng gốc đến đối tượng cuối. Sử dụng ô này khi kiểu nhập thông số là
kiểu (2) hoặc kiểu (3).
-  Axis: Chọn một trục tọa độ làm hướng tạo các đối tượng mới.
-  OR Select Element: Chọn một đường thẳng làm hướng tạo đối tượng mới.
-  Reverse: Đảo ngược hướng vừa chọn.
-  Result: Hộp thoại thông báo vector đơn vị của phưong tạo đối tượng. Ví dụ nếu phương tạo đối
tượng là X thì vector đơn vị tạo đối tượng là: (1, 0, 0). Nếu phương tạo đối tượng là Y thì giá trị
của véc tơ tạo đối tượng là: (0, 1, 0) vv…Ta có thể nhập phương tạo đối tượng vào ô này.
-  Define As Default: Giữ lại các thông số để thực hiện lệnh Fast Multi- Istantiation.
Chú ý: Mỗi lần Click vào Apply là một lần thực hiện lệnh nhưng hộp thoại vẫn mở cho phép ta thực
hiện tiếp các lệnh khác.

3/ Công cụ Fast Multi-Instantiation:

Sau khi thực hiện lệnh Define Multi Instantiation và lựa chọn Define As Default, Click vào Fast
Multi-Instantiation  trên thanh công cụ. Hoặc vào Insert > Fast Multi-Instance. Sau đó chọn đối tượng
cần thực hiện lệnh thì ngay lập tức các đối tượng mới đựơc tạo thành theo các thông số của lệnh Define
Multi Instantiation vừa thực hiện.
C. Các ràng buộc (Constraints) trong Assembly Design Workbench.
Trong một bản vẽ Assembly, các ràng buộc được sử dụng để sắp đặt các chi tiểt về đúng vị trí của nó
trong bản vẽ, cũng như đặt mối quan hệ vị trí giữa các chi tiết.

 

 

Leave a Comment