Tự học RevitMep 2013_Bài 10:Gộp và di chuyển không gian phòng

Posted by vuvy 28/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/Gộp không gian phòng:

Việc này chỉ thực hiện được với các không gian phòng gán cho các vị trí được phân chia
bằng các đường phân chia như giới thiệu ở phần trước.


1.  Mở khung nhìn mặt bằng có hiển thị không gian phòng đã định.
2.  Xóa không gian phòng không cần thiết đã gán cho vùng phân chia (xem phần “Xóa
không gian” đã giới thiệu).

3.  Đưa con trỏ đến đường phân chia, gõ phím Tab, nhấn chọn đường phân chia (hình dưới
bên trái).
4.  Gõ phím Delete, xóa đường phân chia. Không gian phòng còn lại sẽ chiếm toàn bộ diện
tích (hình dưới bên phải).

 

2/ Di chuyển không gian phòng:

Có thể di chuyển không gian phòng từ buồng này sang buồng khác trong cùng một cao
trình.
Buồng được di chuyển đến phải là buồng chưa gán không gian.
Khi di chuyển, không gian phòng vẫn giữ tên và số hiệu cũ, chỉ cập nhật thể tích của
buồng mới.
1.  Mở khung nhìn mặt bằng sàn.
2.  Nhấn trái chuột chọn không gian.

3.  Nhấn, giữ và rê chuột đến vị trí mới, nhấn chuột.

4.  Hộp thoại hiện ra, hỏi có di chuyển nhãn (Tag) theo hay dùng mũi tên chỉ dẫn. Nhấn
nút Move to Space (di chuyển nhãn theo).

5.  Kết quả như hình dưới.

 

Leave a Comment