Thiết kế Catia V5_Bài 5:Hướng dẫn sử dụng các lệnh trên thanh công cụ SURFACE-BASED FEATURES

Posted by vuvy 20/09/2017 0 Comment(s) Catia V5,

1/ Split:

 

Công cụ Split dùng để tạo đối tượng bằng cách cắt đôi một đối tượng bởi một mặt, một nửa của đối tượng được giữ lại, nửa kia bị loại đi.

Clickick vào Split  trên thanh công cụ. Hoặc vào Insert > Surface-Based Freatures > Split. Chọn mặt dùng làm đối tượng cắt. Hộp thoại Split Defìnition xuất hiện.

Trong hộp thoại Split Definition, măt vừa chọn làm mặt chia xuất hiện trong ô Splitting Element.
Clickick vào mũi tên xuất hiện trên mặt chia để lấy giữ lại nửa khác của đối tượng.

 

2/ Thick Surface:

Công cụ Thick Surface dùng để tạo một vật thể bằng cách dặt chiều dày cho một mặt.
Trên thanh công cụ chọn Thick Surface. Hoặc vào Insert > Surface-Based Freatures > Thick Surface. Chọn mặt cần tạo độ dày. Hộp thoại Thick Surface Definition xuất hiện.

 

Nhập các thông số cho hộp thoại:
- Fist offset: Chiều dày thứ nhất.
- Second offset: Chiều dày thứ hai.
- Object to offset: Chon mặt cần đặt độ dày. (Mặt vừa chọn đã xuất hiện trong hộp thoại này).
- Revese Direction: Đảo ngược phía tạo chiều dày. 
 
 
3/ Clickose Surface:
 
 
Công cụ Clickose surface dùng để tạo đối tượng bằng cách đóng kín một mặt để tạo thành một khối đặc
Clickick vào Clickose Surface trên thanh công cụ. Hoặc insert Surface-Based Freatures > Clickose Surface. Chọn mặt cần đóng kín. Hộp thoại Clickose Surface Definition xuất hiện.
 
 
Object to clickose: Chọn mặt cần đóng kín.(mặt vừa chọn xuất hiện trong ô Object to clickose).
 
 

 

 

 

 

Leave a Comment