Tự học RevitMep 2013_Bài 41:KIỂM TRA HỆ THỐNG ỐNG GIÓ

Posted by vuvy 04/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/ Kiểm tra thông số đường ống gió:

 

1.  Nhấn vào đoạn ống gió bất kỳ.
2.  Nhấn nút System Inspector   .
3.  Nhấn tiếp vào nút Inspect.

 

4.  Đưa chuột vào đoạn ống gió nào, các thông số của đoạn ống đó hiện ra.

5.  Nhấn Finish  , kết thúc lệnh.

 

2/ Phát hiện những miệng ống không kết nối:

1.  Ra lệnh Analyze > Check Sysstems > Show Disconnects.


2.  Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn Duct.


3.  Các hình  hiện ra tại những nơi chưa kết nối.
4.  Nhấn vào hình  , hộp thông báo hiện ra.

 

5.  Tùy theo vị trí và trạng thái, có nội dung thông báo tương ứng. Ví dụ hộp cảnh báo bên
dưới có nội dung: “Thành phần này (trong hệ thống đường ống) bị hở (tại điểm nối
#1)”.


6.  Đóng hộp thoại. Theo lỗi này, cần kiểm tra và sửa lại.
7.  Nhấn lại nút Show Disconnects, hộp thoại hiện ra, xóa dấu tại Duct. Nhấn OK, các
cảnh báo mất đi.

 

3/ Kiểm tra toàn hệ thống thông gió:

1.  Ra lệnh Analyze > Check Sysstems > Check Duct Systems.


2.  Ký hiệu cảnh báo và vị trí bị cảnh báo hiện ra.


3.  Nhấn vào hình  , hộp thông báo hiện ra. Nội dung: “Hệ thống này kết nối không tốt”.

 

4.  Nhấn đóng hộp thoại cảnh báo.
5.  Nhấn lại nút Check Duct Systems, kết thúc lệnh.

 

 

Leave a Comment