Tự học RevitMep 2013_Bài 22:Lắp đặt miệng gió thổi lửng lơ – không có vật chủ (Non-Hosted)

Posted by vuvy 30/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Lắp đặt miệng gió thổi lửng lơ – không có vật chủ (Non-Hosted)

Cách làm tương tự như miệng gió có vật chủ.
1.  Mở khung nhìn mặt bằng sàn cần đặt miệng gió. Trong ví dụ này, tôi chọn mặt bằng
HVAC > Floor Plans > 01 - Floor.
2.  Mở bảng thống kê và chọn không gian phòng cần lắp đặt miệng gió tương tự phần
trước. Trong ví dụ thực hành là Phòng học 115 góc trái bên dưới.

3.  Ra lệnh Systems  > HVAC  > Air Terminal (phím tắt AT).

4.  Nhấn Load Family  , đưa mẫu thư viện miệng gió vào dự án.

5.  Nhấn mũi tên trên thanh Properties, chọn kiểu miệng gió. Trong ví dụ này, chọn M_Supply Diffuser - Rectangular Face Round Neck : 600x600 - 200 Neck.

 

6.  Chọn cao độ đặt miệng gió:

7.  Các hướng đi của luồng khí được xác định bằng các lựa chọn cho hiển thị mũi tên:
Nhấn đánh dấu vào ô tương ứng. Trong ví dụ này, để mặc định (có đánh dấu tất cả).

8.  Cho các giá trị tham biến luồng khí:

9.  Nhấn Apply.
10. Các lựa chọn trên thanh Options:

11. Đưa con trỏ đến vị trí thích hợp, nhấn chuột. Mỗi lần nhấn chuột, một miệng gió được
lắp vào. Trong ví dụ này, nhấn chuột tại vị trí như hình dưới.
12. Nhấn Modify, kết thúc lệnh.

13. Trong quá trình đặt, phải đặt các miệng gió thẳng hàng để sau này chạy đường ống
không bị lỗi. Có thể dùng lệnh Copy để cho khoảng cách giữa các miệng gió một cách
chính xác. Ví dụ: Sau khi đặt xong miệng gió đầu tiên, nhấn Modify, kết thúc lệnh.

14.  Gắn nhãn cho các miệng gió chưa có nhãn:

 

Leave a Comment