Thiết kế NX9 Bài 8:Các lệnh Design Feature trong modeling

Posted by vuvy 23/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

A/ Design Feature:

1. Extrude  :

2. Revolve :

Mục Limits:
+ Value: nhập giá trị góc đầu, góc cuối.
+ Until Selected: chọn mặt, mặt khối, mặt chuẩn để làm góc đầu hoặc góc cuối.
Mục Boolean: tương tự như phần Extrude.
Mục Offset: chỉ có Two-Sided, cũng tương tự như Extrude.

 

3. Block :

Tạo khối hình hộp.

Mục Type:
+ Origin and Edge Lengths: chọn 1 điểm và nhập giá trị chiều dài, chiều rộng
và chiều cao.
+ Two Points and Height: chọn 2 điểm và nhập giá trị chiều cao.
+ Two Diagonal Points: chọn 2 điểm đối diện nhau của khối.
Mục Boolean: tương tự như phần Extrude.

4. Cylinder  :

Tạo khối hình trụ tròn

Mục Type:
+Axis, Diameter, and Height: chọn trục với hướng cần tạo hình trụ, chọn
điểm bắt đầu, nhập giá trị đường kính và chiều cao.
+ Arc and Height: chọn cung tròn, hướng và nhập giá trị chiều cao.
Mục Boolean: tương tự như phần Extrude.

5. Cone tạo hình nón :

Mục Type:

+ Diameters and Height: chọn trục với hướng cần tạo, chọn điểm bắt đầu,
nhập đường kính tại điểm bắt đầu, đường kính đỉnh và chiều cao.

+ Diameters and Half Angle: chọn trục với hướng cần tạo, chọn điểm bắt đầu,
nhập đường kính tại điểm bắt đầu, đường kính đỉnh và góc nửa của hình nón.
+ Base Diameter, Height, and Half Angle: chọn trục với hướng cần tạo, chọn
điểm bắt đầu, nhập đường kính tại điểm bắt đầu, chiều cao và góc nửa của
hình nón.
+ Top Diameter, Height, and Half Angle: chọn trục với hướng cần tạo, chọn
điểm bắt đầu, nhập đường kính tại điểm đỉnh, chiều cao và góc nửa của hình
nón.
+ Two Coaxial Arcs: chọn 2 cung tròn. Hình nón được tạo ra trên cung tròn
đầu tiên và chiều cao từ cung tròn đầu đến tâm cung tròn thứ 2.
Mục Boolean: tương tự như phần Extrude.

6. Sphere Tạo hình cầu:
+CEnter Point and Diameter: chọn điểm làm tâm và nhập giá trị đường kính.
+ Arc: chọn cung tròn.

Mục Boolean: tương tự như phần Extrude.

7. Hole: Tạo lỗ :

8. Boss 

Tạo khối trụ tròn hoặc cone trên bề mặt.
Chọn mặt, điểm, nhập đường kính, chiều cao góc nghiêng.


9. Pocket :
Tạo hốc trên khối. hốc tròn, hốc chữ nhật,
Chọn mặt, nhập đường kính (chiều dài, chiều rộng), chiều sâu, góc bo.

 

10. Pad  :
Tạo khối chữ nhật trên 1 khối.
Chọn mặt của khối, chọn điểm, nhập giá trị dài, rộng, cao, góc bo.

11. Emboss  :
Tạo 1 khối bằng cách chiếu 1 section lên các bề mặt phẳng được giới hạn.

12. Thread: tạo ren.

Các bước thực hiện:
B1: Insert > Design Feature > Thread
B2: Chọn deiled > chọn Right Handed (or Left Handed)
B3: Chọn thân tạo ren
B4: Nhập giá trị > OK.

13. Tạo mặt nghiên :

Các bước thực hiện:
B1: Insert > Deil Feature > Draft.
B2: Chọn hướng nghiêng.
B3: Chọn mặt phẳng tạo góc.
B4: Chọn mặt phẳng tạo cạnh góc nghiêng.
B5: Nhập giá trị góc > OK.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment