Tự học Autodesk Inventor_Bài 24 Công cụ hiệu chỉnh mô hình 3D Lệnh Draft Lệnh Thread Lệnh Split

Posted by vuvy 23/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

3.3.5. Lệnh Draft
Tính năng: Tạo mặt vát trên chi tiết như Hình 3.56.

Điều kiện thực hiện lệnh:
Phải có trước một chi tiết trong môi trường Part.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Modify sẽ xuất hiện hộp thoại Face Draft như Hình 3.57.

Bước 2: Chọn dạng tạo mặt vát, với 3 lựa chọn sau:
-
Fixed Edge  : Tạo mặt vát bằng cách cố định một cạnh và chọn mặt để vát.
+ Sử dụng công cụ
Pull Direction chọn cạnh cố định.
+ Sử dụng công cụ
Flip Pull Direction để đổi hướng vát.
+ Sử dụng công cụ
Face chọn mặt vát.

+ Nhập góc vát vào ô .
-
Fixed Plane  : Tạo mặt vát bằng cách cố định một mặt và chọn mặt để vát.
+ Sử dụng công cụ
Fixed Plane chọn mặt cố định.
+ Sử dụng công cụ
Flip Pull Direction để đổi hướng vát.
+ Sử dụng công cụ
Face chọn mặt vát.
+ Nhập góc vát vào ô .
-
Parting Line: Tạo mặt vát ở hai bên đường phân chia chi tiết.
+ Sử dụng công cụ
Pull Direction chọn cạnh cố định.
+ Sử dụng công cụ
Flip Pull Direction để đổi hướng vát.
+ Sử dụng công cụ
Parting Line chọn đường phân chia như Hình 3.58.
+ Sử dụng công cụ
Face chọn mặt vát.
+ Nhập góc vát vào ô .


Bước 3: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất.
3.3.6. Lệnh Thread
Tính năng: Tạo ren ngoài hoặc ren trong trên chi tiết như Hình 3.59.

Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một chi tiết hình trụ hoặc hình côn.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Modify sẽ xuất hiện hộp thoại Thread như Hình 3.60.

Bước 2: Trên trang Location, Sử dụng công cụ chọn mặt trụ hoặc mặt lỗ để tạo ren.
Bước 3: Chọn ô FULL LENGTH để tạo ren trên suốt chiều dài mặt trụ hoặc mặt lỗ. Khi bỏ chọn sẽ hiện thêm ô
Offset và ô Length với ý nghĩa sau:
- Ô
Offset: Nhập khoảng cách từ mặt đầu đến vị trí xuất phát ren.
- Ô
Offset: Nhập chiều dài đoạn ren cần tạo.
Bước 4: Click biểu tượng để đổi hướng tạo ren.
Bước 5: Đánh dấu vào ô Display in Model để chọn hoặc bỏ chọn chế độ hiển thị ren trên màn hình đồ họa.
Bước 6: Vào trang
Specification, chọn loại ren cần tạo trong mục Thread Type.
Bước 7: Chọn kích thước danh nghĩa của ren trong ô
Size.
Bước 8: Chọn bước ren phù hợp trong ô
Designation.
Bước 9: Chọn Right hand để tạo ren phải.

Bước 10: Chọn để tạo ren trái.
Bước 11: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất.

3.3.7. Lệnh Split
Tính năng: Cắt một khối hoặc một bề mặt nào đó của khối thành hai phần riêng biệt.
Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một khối trong môi trường Part.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Modify sẽ xuất hiện hộp thoại Split như Hình 3.61.

Bước 2: Chọn dạng cắt phù hợp, với 3 lựa chọn sau:
-
Split Face  : Cắt bề mặt của khối thành hai phần.
+ Sử dụng công cụ chọn mặt phẳng hoặc đường thẳng làm công cụ cắt. Có thể chọn 1 trong 3 mặt phẳng XY, XZ và YZ của hệ thống làm công cụ cắt.
+ Chọn 1 trong 2 biểu tượng trong mục
Face, gồm:
All : Cắt toàn bộ các bề mặt mà công cụ cắt đi qua.
Select  : Chọn bề mặt của khối cần cắt
+ Sử dụng công cụ chọn những bề mặt của khối cần cắt. Với lựa chọn này, ta được kết quả như Hình 3.62.

- Trim Solid : Cắt bỏ đi một phần của khối.
+ Sử dụng công cụ chọn mặt phẳng hoặc đường thẳng làm công cụ cắt. Có thể chọn một trong 3 mặt phẳng chuẩn XY, XZ và YZ của hệ thống làm côngcụ cắt.
+ Sử dụng công cụ chọn khối cần cắt.
+ Nhấp 1 trong 2 biểu tượng  trong mục
Remove để chọn phần của khối bỏ đi (Mũi tên hướng vào phần nào của khối thì phần đó bị cắt bỏ). Ta được kết quả như Hình 3.63.

- Split Solid  : Chia khối thành hai phần riêng biệt nhưng không cắt bỏ phần nào.
+ Sử dụng công cụ chọn mặt phẳng hoặc đường thẳng làm công cụ cắt. Có thể chọn một trong 3 mặt phẳng chuẩn XY, XZ và YZ của hệ thống làm công cụ cắt.
+ Sử dụng công cụ
chọn khối cần cắt.


Bước 3: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất. 

Leave a Comment