Tự học Autodesk Inventor_Bài 7 lenh-rectangle

Posted by vuvy 16/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

Lệnh Rectangle: có 4 kiểu vẽ
2.4.4.1. Kiểu vẽ Two Point
Tính năng: Vẽ hình chữ nhật đi qua hai điểm nằm trên đường chéo. Hình chữ nhật được tạo ra từ lệnh này có hai cặp cạnh luôn thẳng đứng và nằm ngang.
Các bước thao tác:
 

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn điểm thứ nhất của đường chéo.
Bước 3: Chọn điểm thứ hai đối diện với điểm thứ nhất, được kết quả như Hình 2.23.

Ở bước này, ta có thể nhập giá trị kích thước hình chữ nhật theo phương ngang và phương đứng bằng nút Tab trên bàn phím. Ví dụ để vẽ hình chữ nhật có kích thước200x100mm, ở bước 3 ta nhập giá trị 200, sau đó nhấn nút Tab và nhập giá trị 100 rồiEnter, ta sẽ được kết quả như Hình 2.24.
 

Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.
2.4.4.2. Kiểu vẽ Three Point
Tính năng: Vẽ hình chữ nhật đi qua ba điểm. Ba điểm này chính là ba đỉnh của hình chữ nhật.
Các bước thao tác:
 

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn điểm thứ nhất của hình chữ nhật.
Bước 3: Chọn điểm thứ hai hoặc chọn hướng và nhập giá trị chiều dài cạnh thứ nhất của hình chữ nhật rồi
Enter.
Bước 4: Chọn điểm thứ ba hoặc chọn hướng và nhập chiều dài cạnh thứ hai của hình chữ nhật rồi
Enter sẽ được kết quả như Hình 2.25.
Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.4.4.3. Kiểu vẽ Two Point Center
Tính năng: Vẽ hình chữ nhật đi qua hai điểm. Hai điểm này chính là tâm và đỉnh của hình chữ nhật.
Các bước thao tác:
 

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn tâm hình chữ nhật.
Bước 3: Chọn đỉnh hình chữ nhật hoặc nhập giá trị kích thước của hình chữ nhật đó rồi
Enter. Ví dụ để vẽ hình chữ nhật có kích thước 200x100mm, ở bước 3 ta nhập giá trị 200, sau đó nhấn nút Tab và nhập giá trị 100 rồi Enter, ta sẽ được kết quả như Hình 2.26.

Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.
2.4.4.4. Kiểu vẽ Three Point Center
Tính năng: Vẽ hình chữ nhật đi qua ba điểm. Ba điểm này chính là tâm và haiđiểm xác định độ dài của hai cạnh hình chữ nhật.
 

Các bước thao tác:
 

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn tâm hình chữ nhật.
Bước 3: Xác định phương của cạnh thứ nhất hình chữ nhật và nhập giá trị kích thước của cạnh đó rồi
Enter.
Bước 4: Xác định phương của cạnh thứ hai hình chữ nhật và nhập giá trị kích thước của cạnh đó rồi
Enter. Ta sẽ được kết quả như Hình 2.27.

Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Leave a Comment