Gia công CAM NX9 Bài 1: Mục tiêu và trình tự lập chương trình gia công trên NX

Posted by vuvy 25/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

1/Mục tiêu:

- Biết được sáu bước của NC Programming Sequence.

- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của năm thanh công cụ gia công.

- Hiểu được NX Manufacturing Process.

- Chọn CAM Express Role và tạo Manufacturing Setup.

- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của việc tạo chương trình, dao, hình học và
các phương pháp trong nhóm đối tượng chính.

- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của các quá trình.

- Hiểu cách tạo ra một đường chạy dao.

- Hiểu và sử dụng Operation Navigator.

 

2/ Trình tự lập trình NC:

6 bước trong NC Programming Sequence:
- Tạo Manufacturing Setup - Tạo một khối lắp ghép gia công và thêm các dữ liệu
liên quan đến loại chi tiết đó.
- Thiết lập các đối tượng Parent Group - Giảm việc chọn các đối tượng tác động
nhiều lần và chọn lựa nhanh các đối tượng theo thứ bậc, đồng thời khi chỉnh sửa thì
sẽ thay đổi từ trên xuống.
- Tạo gia công - Cho phép nhập các thông số cụ thể và các phương pháp gia công
trong việc tạo ra đường chạy dao.
- Phân loại việc tạo đường chạy dao - Giảm thiểu các lỗi có thể xảy ra khi chạy dao.
- Xuất chương trình của đường chạy dao - xuất theo các chương trình và loại máy
đang dùng.
- Tạo Shop Documentation - giảm nhẹ công việc thiết lập và tạo chương trình cho
các công việc riêng rẽ. 

 

3/Các thanh công cụ gia công:

Có năm thanh công cụ trong môi trường gia công:
Manufacturing Create: Tạo ra quy trình và các nhóm (program, Tool, Geometry và method) trong chương trình NC. Hộp thoại trong bốn nhóm này cho phép tạo các thông số liên quan giữa các nhóm quy trình.
Vị trí của bất cứ nhóm nào cũng có thể được thay đổi bằng cách cắt và dán phía trên, dưới, hay bên trong các nhóm khác trong Operation Navigator.


Manufacturing Operations: cho phép chọn các chức năng liên quan đến việc tạo
và xác định đường chạy dao cũng như xuất chương trình và tạo Shop Documentation.


Manufacturing Objects: Cho phép chỉnh sửa, cắt, copy, dán, xóa và hiển thị một
đối tượng nào đó.


Manufacturing Workpiece: Cho phép hiển thị và lưu các bản 2D hay 3D của phôi.

Operation Navigator:


Operation Navigator là đồ họa theo giao diện người dùng (GUI) cho phép quản lí các quy trình và các thông số hoạt động của vật thể đang thực thi.
Cho phép phân loại các nhóm thông số ảnh hưởng lẫn nhau giữa các quy trình.
Cho phép xem các đối tượng theo Program Order, Machine Tool, Geometry hoặcMethod, sử dụng cây thư mục để hiển thị sự liên hệ giữa các nhóm và các quy trình. Các thông số có thể truyền theo thứ bậc tùy thuộc vào vị trí của các nhóm và quy trình trong cây thư mục Operation Navigator.

 

 

Leave a Comment