Năng lực quy trình

Posted by vuvy 09/04/2021 0 Comment(s)

1.Năng lực quy trình

Năng lực quy trình là khả năng của một quy trình sản xuất có thể chế tạo phôi gia công không bị lỗi sai hỏng một cách lâu dài mặc dù bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Có năm yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quy trình, đó là con người, vật liệu, phương pháp, máy móc môi trường xung quanh. Kiểm tra năng lực quy trình cần được làm trước khi đưa một quy trình mới vào sản xuất, trước khi áp dụng bảng điều chỉnh chất lượng để giám sát quy trình bằng thống kê, hay khi muốn đánh giá một quy trình sản xuất hàng loạt đang hoạt động. Kiểm tra năng lực quy trình là một cuộc kiểm tra dài hạn về khả năng và sự điều khiển được của một quy trình sản xuất.

Muốn xác định năng lực một quy trình ta làm một cuộc kiểm tra dài hạn trước khi bắt đầu sản xuất hay trong khi sản xuất. Khi đánh giá diễn biến của một quy trình ta cần lấy mẫu ít nhất 25 lần, mỗi lần lấy 5 mẫu (n = 5). Mỗi lần lấy mẫu ta tính trị số trung bình x và độ lệch chuẩn s của mỗi mẫu. Từ đó ta tính thông số µ^ σ^ là trị giá trung bình của 25 thông số mẫu. Ta dùng hai thông số mẫu này như trị giá ước lượng cho thông số thực µ và σ của quy trình. Cuối cùng ta tính chỉ số CpCpk cho quy trình, tương tự như khi tính chỉ số cho năng lực máy (Hình 1).

Một quy trình gọi là có năng lực khi có thể sản xuất hoàn hảo, không có lỗi, một cách dài hạn. Để đạt được điều này độ phân tán 6. σ^ phải nhỏ hơn dung sai một cách đáng kể. Được xem là làm chủ quy trình khi không có một yếu tố không biết nào làm rối loạn tiến trình sản xuất một cách có hệ thống (Hình 2 Hình 3).


 


Leave a Comment