Phân loại các phương pháp sản xuất

Posted by vuvy 09/04/2021 0 Comment(s)

Các phương pháp sản xuất thủ công hay công nghiệp được phân loại tùy theo dạng của phôi gia công được tạo ra, thay đổi hay giữ nguyên. Nếu lưu ý đến kết cấu của vật liệu lúc gia công mới được tạo ra, giữ nguyên, giảm đi hoặc lớn ra, người ta chia những phương pháp sản xuất ra thành sáu nhóm chính (Hình 1)
 

 

Phương pháp sản xuất của từng nhóm chính
1.Tạo dạng nguyên mẫu
Chi tiết được tạo ra từ chất không có hình dạng (Hình 2). Kết cấu của vật liệu được phát sinh trong quá trình sản xuất

2.Biến dạng
Hình dạng của một chi tiết ở thể rắn hay bán thành phẩm được thay đổi qua biến dạng dẻo (Hình 3). Cấu trúc (gắn kết) của vật liệu được giữ nguyên.

3.Cắt đứt (Cắt gọt loại bỏ phoi)
Bằng phương pháp cắt đứt, chi tiết được gia công từ phôi thô (Hình 1). Dạng phôi qua đó được thay đổi và kết cấu của vật liệu trong phạm vi gia công được lấy ra.

4.Cắt đứt (Cắt gọt loại bỏ phoi)
Bằng phương pháp cắt đứt, chi tiết được gia công từ phôi thô (Hình 1). Dạng phôi qua đó được thay đổi và kết cấu của vật liệu trong phạm vi gia công được lấy ra.

3.Phủ lớp
Qua phương pháp phủ, vật liệu không định hình được dùng làm lớp phủ dính chặt vào chi tiết (Hình 3).

4.Thay đổi tính chất vật liệu
Qua chuyển đổi kết cấu, loại ra hay đưa vào hạt vật liệu nhỏ thì tính chất của vật liệu thay đổi (Hình 4)

 

Leave a Comment