Tự học Autodesk Inventor_Bài 17 Công cụ Offset, một số ví dụ thực tế

Posted by vuvy 21/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

2.6.2.9. Công cụ 
Tính năng: Tạo đối tượng mới song song với một đối tượng cho trước.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Modify hoặc nhấn phím tắt O.
Bước 2: Chọn đối tượng gốc.
Bước 3: Xác định vị trí cho đối tượng mới. Ta được kết quả như Hình 2.97.

Ví dụ áp dụng
2.7.1. Ví dụ Để hiểu rõ hơn các nội dung được trình bày trong chương 2, tác giả sẽ hướng dẫncác bước cần thực hiện để xây dựng bản vẽ phác 2D có biên dạng và kích thước như Hình 2.98.

Trình tự các bước thực hiện Bản vẽ trên có biên dạng đối xứng do đó ta chỉ cần vẽ một nữa (bên trái hoặc bênphải) rồi lấy đối xứng qua trục, sẽ được kết quả mong muốn.
Bước 1: Sử dụng lệnh Line vẽ đoạn thẳng đứng qua gốc tọa độ có kích thước 176mm và hai đoạn thẳng nằm ngang có kích thước 35mm và 27mm như Hình 2.99.

Bước 2: Chọn biểu tượng vẽ hai đường tròn đồng tâm có đường kính ø36 và ø18, cách gốc tọa độ một khoảng 37mm theo phương x và 118mm theo phương y như Hình 2.100

Bước 3: Tiếp tục chọn biểu tượng vẽ đường tròn đường kính ø16cách gốc tọa độ một khoảng 35mm theo phương x và 8mm theo phương y như Hình 2.101.

Bước 4: Chọn biểu tượng  vẽ cung tròn có bán kính R = 86mm qua hai điểm nằm trên đường tròn ø36 và ø16, sau đó sử dụng công cụ Tangent để ràng buộc tiếp xúc như Hình 2.102.

Bước 5: Tiếp tục chọn biểu tượng  vẽ cung tròn có bán kính R = 12mm qua hai điểm nằm trên đường tròn  ø36 và cung tròn R86, sau đó sử dụng công cụ Tangent để ràng buộc tiếp xúc như Hình 2.103.

Bước 6: Sử dụng công cụ  xén các đối tượng trên Hình 2.104

Bước 7: Sử dụng lệnh Line vẽ đoạn thẳng đứng bất kỳ cách gốc tọa độ một khoảng 19mm như Hình 2.105.

Bước 8: Chọn biểu tượng vẽ cung tròn có bán kính R = 12mm qua hai điểm nằm trên đường tròn ø8 và đoạn thẳng mới vẽ, sau đó sử dụng công cụ Tangent để ràng buộc tiếp xúc như Hình 2.106.

Bước 9: Sử dụng công cụ Trim xén các đối tượng trên Hình 2.107, ta được một nửa biên dạng như Hình 2.108

Bước 10: Sử dụng công cụ Mirror lấy đối xứng một nửa biên dạng qua trục, rồi chọn biểu tượng  biến trục đối xứng thành đường tâm, ta được bản vẽ phác hoàn chỉnh như Hình 2.109.

Leave a Comment