Tự học RevitMep 2013_Bài 28:Tạo hệ thống ống gió tự động

Posted by vuvy 02/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Tạo hệ thống ống gió tự động:

Phương án này, phần mềm sẽ tự động tính toán thiết kế đường đi (hướng đi, độ dài) và tiết diện ống gió cho từng đoạn từ miệng thổi của thiết bị xử lý đến miệng cấp gió. Đối với đường gió hồi cũng thực hiện tương tự như đường gió cấp trình bày dưới đây.

 

1/ Tạo hệ thống ống gió kết nối miệng gió và thiết bị xử lý:

1.  Để lấy ví dụ, mở khung nhìn mặt bằng tầng 2: 02 - Floor. Zoom khu vực Phòng chờ 223 góc trên bên trái mặt bằng.

2.  Nhấn trái chuột vào miệng gió đã có. Có thể nhấn chọn liền một lúc tất cả các miệng gió
và máy bơm (quạt) cùng chung một hệ thống cấp khí (giữ phím Ctrl).
3.  Ra lệnh Modify| Air Terminals  >Create Systems  > Duct.

4.  Hộp thoại hiện ra.

5.  Tại System name: tên hệ thống, có tên mặc định là Mechanical Supply Air 1. Có thể
gõ tên khác.
6.   Open in system Editor: có đánh dấu, mở công cụ chỉnh sửa để thay đổi hệ thống
(nên đánh dấu).
7.  Nhấn OK. Nếu không đánh dấu tại Open in system Editor, kết thúc lệnh.
8.  Nếu có đánh dấu
Open in system Editor, các công cụ tiếp theo hiện ra.

9.  Nhấn nút Add to System  : thêm thành viên vào hệ thống. Nhấn chọn thành viên
(miệng gió hoặc máy bơm) cần đưa vào.
10. Nhấn nút Remove from System   : loại bỏ thành viên khỏi hệ thống. Nhấn chọn
thành viên (miệng gió hoặc máy bơm) cần loại ra.
11. Chọn thiết bị xử lý không khí (mày bơm hoặc quạt) có thể thực hiện bằng một trong các
cách sau:
+  Nhấn Add to System, sau đó nhấn chọn thiết bị trên bản vẽ.
+  Nhấn nút Select Equipment, sau đó nhấn chọn thiết bị trên bản vẽ.

+Nhấn chọn tên thiết bị tại ô System Equipment trên thanh Options.

12. Nhấn Finish Editing System   , kết thúc lệnh. Các miệng gió và máy bơm
hiển thị thành màu xanh.

 

2/ Xem bảng liệt kê hệ thống:

1.  Ra lệnh View  > User Interface, nhấn nút , nhấn đánh dấu tại System
Browser.


2.  Bảng liệt kê hiện ra bên phải màn hình.
3.  Nhấn
tại View, nhấn chọn Systems. Danh sách hệ thống hiên ra trong đó có hệ
thống mới tạo là Mechanical (1 system).
4.  Nhấn dấu + tại Mechanical (1 system), danh sách miệng gió và máy bơm hiện ra.

 

3/ Sửa hệ thống:

1.  Nhấn trái chuột vào một trong các thành viên của hệ thống.
2.  Nhấn Duct Systems.
3.  Hệ thống được bao quanh bằng đường nét đứt và các công cụ chỉnh sửa hiện ra.

4.  Nhấn nút Select Equipment  : chọn thiết bị xử lý.
5.  Nhấn nút Disconect Equipment   : loại bỏ thiết bị xử lý. Nhấn chuột vào thiết
bị cần loại ra khỏi hệ thống.

6.  Nhấn nút Edit System   : chỉnh sửa hệ thống. Các công cụ hiện ra. Thực hiện
giống như khi mới tạo hệ thống.

 

4/ Vạch đường đi có hiển thị mô hình ống gió - Generate Layout:

Công cụ này, tự động vạch đường đi và hiển thị luôn đường ống. Khi đã chuyển qua công
đoạn khác, không thể điều chỉnh đường đi được.
1.  Nhấn trái chuột vào một trong các thành viên của hệ thống.
2.  Nhấn nút Generate Layout.

3.  Các phương án bố trí hiện ra. Trên bản vẽ, các đường kết nối hình thành.

4.  Chọn phương án bố trí ống gió: nút Solutions  mặc định được kích hoạt
(chìm xuống).

 

5.  Sửa đường dẫn: nhấn nút Edit Layout   . Nên làm sau khi đã thiết lập tại Settings.

6.  Loại thành viên khỏi hệ thống: nhấn nút Remove from System   .

7.  Nhấn Finish Layout , kết thúc lệnh. Các ống gió được tự động lắp vào với kích thước tiết diện đã tính toán.
8.  Nếu bị lỗi sẽ có cảnh báo. Việc khắc phụ lỗi sẽ có mục riêng.

9.  Nếu không có lỗi, kết quả như hình dưới.

10. Nhìn 3D:

 

 

 

Leave a Comment