Tự học RevitMep 2013_Bài 6:Tạo khung nhìn hình cắt để quan sát không gian phòng trong revitmep

Posted by vuvy 28/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Tạo khung nhìn hình cắt để quan sát không gian
phòng

 

1.  Mở khung nhìn mặt bằng. Trong ví dụ thực hành mở khung nhìn 01-Space.
2.  Ra lệnh Zoom in Region để đưa vùng cần quan sát vào màn hình.
3.  Ra lệnh View  > Section.

4.  Vạch đường cắt ngang qua phòng cần quan sát.

5.  Nhấn Modify, kết thúc lệnh.

6.  Chuyển khung nhìn vào thư mục Space:

7.  Cho hiển thị không gian:

8.  Mở khung nhìn mặt cắt, Space được hiển thị như hình dưới.

Trước khi gán không gian phòng cho khoang kỹ thuật, chúng ta xem không gian phòng
được gán cho các phòng như thế nào.
Nếu trước đó đã tạo cao trình Plenum cho khoang kỹ thuật, và khi gán không gian phòng
chọn Upper Limit là cao trình kỹ thuật đó thì chiều cao của Space (không gian) chỉ đến đó và
việc tính thể tích là chính xác.

Nếu chiều cao Space cho vượt qua cao độ Plenum, ví dụ đến cao trình tầng trên, nếu
phòng đó có trần thì giới hạn không gian phòng cũng chỉ đến trần, chỗ nào không có trần thì
giới hạn đến sàn tầng trên. Do đó khi tạo Space, nếu phòng nào có trần và đã có cao độ
Plenum thì nên chọn Upper Limit đến cao độ Plenum thôi.

 

 

Leave a Comment