Tự học RevitMep 2013_Bài 20:Tạo bảng thống kê lưu lượng không khí tính toán cho không gian phòng

Posted by vuvy 30/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Mục đích tạo bảng thống kê lưu lượng không khí cung cấp cho công trình để xác định
chính xác tốc độ luồng không khí được cung cấp cho mỗi phòng trong mô hình. Sau đó sử dụng
bảng này để điều chỉnh miệng gió phù hợp với lưu lượng không khí đáp ứng yêu cầu thiết kế.
1.  Mở khung nhìn mặt bằng.
2.  Ra lệnh Analyze > Report and Schedules > Schedule/Quantities.

3.  Hộp thoại hiện ra, chọn các thông số.

4.  Nhấn OK. Hộp thoại tiếp theo hiện ra.

 

1/ Chọn các thông số đưa vào bảng:

Nhấn chọn các thông số tại danh sách bên trái, nhấn nút Add ---> đưa sang bên phải (vào
bảng). Trong ví dụ thực hành, chọn thông số:
1.  Level: cao độ.
2.  Number: số hiệu không gian phòng.
3.  Name: tên không gian phòng.
4.  Calculated Supply Airflow: lưu lượng không khí cần cung cấp tính được.
5.  Actual Supply Airflow: lưu lượng không khí thực cấp.

 

2/ Tạo cột chênh lệch giữa lưu lượng không khí tính toán và lưu lượng
không khí thực cấp:

Mục đích của việc này để khi đặt miệng gió, nếu giá trị này ở mức cho phép, coi như đạt
yêu cầu, nếu chưa đạt phải thay đổi miệng gió và đường ống.
1.  Nhấn nút Calculated Value.

2.  Hộp thoại tính toán hiện ra.
3.  Name: tên cột thông số. Trong ví dụ này, gõ “Chênh lệch lưu lượng không khí”.
4.  Nhấn chọn Formula.
5.  Discipline: phạm vi tính toán , chọn HVAC.

6.  Type: kiểu thông số, chọn Air Flow: lưu lượng không khí.

7.  Formula: công thức tính toán, nhấn nút   (Browse).

8.  Hộp thoại tiếp theo hiện ra.
9.  Nhấn chọn Calculated Supply Airflow, nhấn OK.
10. Trở lại hộp thoại trước, gõ dấu trừ – sau dòng Calculated Supply Airflow, tiếp theo
nhấn nút  hộp thoại hiện ra.
11. Chọn Actual Supply Airflow (giá trị Calculated Supply Airflow trừ đi Actual
Supply Airflow ), nhấn OK.

 

12. Trở lại hộp thoại trước, nhấn OK.

13. Tại hộp thoại Schedule Properties xuất hiện thông số Chênh lệch lưu lượng không
khí như hình dưới.

 

3/ Xác định bố cục và sắp xếp bảng:

1.  Nhấn mục Sorting/Grouping:
2.  Tại Sort by, chọn Level.
3.  Nhấn chọn Ascending, Header: có tiêu đề, và Blank line: cách một dòng
trống.
4.  Tại Then by, chọn Number: số hiệu không gian phòng.

5.  Nhấn mục Formatting: định dạng.

6.  Trở lại hộp thoại đầu tiên, nhấn OK.
7.  Bảng thống kê hiện ra.

8.  Có thể sửa tên bảng, các tiêu để cột hoặc sắp xếp lại.

Leave a Comment