Tự học RevitMep 2013_Bài 14:Tạo và chỉnh sửa các vùng zone cho một tầng

Posted by vuvy 29/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/Tạo các vùng – Zones cho một tầng:

Trong phần này chúng ta nghiên cứu cách tạo ra các vùng (zones) điều hòa khác nhau
cho một tầng.
Chú ý: Những không gian phòng nào có chung yêu cầu về điều hòa không (cùng nhiệt
độ, cùng chế độ thông khí) khí thì gom vào một vùng (zone).

1.  Mở khung nhìn mặt bằng cần tạo vùng - Zone. Trong ví dụ đang làm, tôi mở khung
nhìn 02 – Space.
2.  Ra lệnh Analyze  > Zone.

3.  Các công cụ hiện ra.

 

4.  Nhấn chuột vào đường bao không gian phòng (hình dưới bên trái) để chọn các không
gian phòng (spaces) cần gom vào một vùng (zone).


5.  Trong ví dụ đang làm, nhấn chọn các không gian phòng như hình dưới bên phải. Ranh
giới của một vùng (zone) được hiển thị bằng đường bao màu đen.

6.  Trong khi gom, có thể nhấn nút Remove Space   , loại space ra khỏi zone. Nhấn con trỏ vào space cần loại ra.

7.  Nhấn nút Add Space   , để thêm space vào zone.

8.  Nhấn Finish Editing Zone   , kết thúc tạo vùng – Zone.

9.  Nếu không đặt chế độ hiển thị cho Zones, trên màn hình không thấy Zone. Chỉ khi
nhấn chuột vào vùng vừa tạo, vùng miển thị.

10. Nếu đã đặt chế độ hiển thị cho khung nhìn, các Spaces được hiện ra có các đường nối
về ký hiệu Zone như hình dưới.

 

11. Ra lệnh xem vùng tại trình duyệt hệ thống: View   User Interface, nhấn nút, nhấn
đánh dấu tại System Browser.

12. Bảng liệt kê hiện ra bên phải màn hình.
13. Nếu không thấy hiện Zones, nhấn tại View, nhấn chọn Zones.

14. Tại trình duyệt, xuất hiện một vùng (Zone) có tên là 1 (vùng đầu tiên được tạo, nếu tạo
vùng tiếp theo sẽ có tên là 2; 3 …. Khi bung ra, có tên các Spaces thuộc Zone vừa tạo.

 

2/ Sửa vùng – Zone vừa tạo:

1.  Nhấn trái chuột vào Zone cần sửa.

2.  Đổi tên tại mục Name trên thanh Properties.

 

 

3.  Nhấn nút Edit Zone, thanh công cụ hiện ra để thêm, bớt Spaces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment