Tự học RevitMep 2013_Bài 24:Thay đổi kích thước miệng gió trong revitmep

Posted by vuvy 30/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Thay đổi kích thước miệng gió

1.  Nhấn trái chuột vào miệng gió cần thay đổi kích thước.
2.  Tại thanh Properties, nhấn Edit Type   . Hộp thoại hiện ra.
3.  Nhấn Duplicate   , tạo kiểu mới. Hộp thoại hiện ra, cho tên kiểu, nhấn OK.

 

 

4.  Trở lại hộp thoại trước, tùy theo kiểu miệng gió sẽ có các kích thước khác nhau. Cho
các kích thước tùy ý.

 

 

 

5.  Nhấn OK, kết thúc tạo kiểu.

 

Leave a Comment