Tự học RevitMep 2013_Bài 35:Thực hành bịt đầu ống và tạo ống nối tự động

Posted by vuvy 03/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/ Thực hành bịt đầu ống:

1.  Ra lệnh Systems > HVAC > Duct Fitting (Phím tắt DF).
2.  Chọn kiểu M_Rectangular Endcap Standard.

3.  Nhấn chuột vào đầu mút ống gió.

 

4.  Kết quả ống gió bị bịt kín, kích thước tự động lấy phù hợp với ống gió.

 

 

2/ Tạo ống nối tự động và đổi kiểu:

 

1.  Nhấn trái chuột vào đầu ống đã có.
2.  Giữ, rê chuột chạm đến đoạn ống khác. Ống nối tự động tạo ra.

3.  Nhấn chuột vào đoạn nối.
4.  Nhấn chọn kiểu khác.

 

 

 

Leave a Comment