Tự học RevitMep 2013_Bài 4:Thực hiện gán không gian

Posted by vuvy 27/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Thực hiện gán không gian:

Sau khi đã chọn phương án và cho giá trị các thông số, thực hiện gán không gian phòng.
Có hai phương pháp: tự động và thủ công.
Mục này tôi trình bày lý thuyết, mục sau sẽ là bài thực hành gán cho tất cả các tầng.

1/ Gán tự động:

1.  Nhấn nút  , gán tự động. Tất cả các phòng nào chưa được gán không gian, sẽ
được gán tự động.
2.  Hộp thoại hiện ra, báo số phòng được gán tự động. Nhấn Close, kết thúc.

3.  Cho hiển thị không gian phòng (Spaces) và nhãn:

 

2/ Gán không gian phòng thủ công:

b1.  Đưa con trỏ vào phòng chưa xác định không gian, nhấn chuột.
b2.  Mỗi lần nhấn chuột, một không gian phòng được xác định.

b3.  Nhấn Modify, kết thúc lệnh.

 

 

  

Leave a Comment