Tự học RevitMep 2013_Bài 18:Thực hiện tính toán tải cấp nhiệt và làm mát

Posted by vuvy 29/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Sau khi đã xem xét và thiết lập, lưu trứ thiết lập như trên, tiến hành tính toán.
Nếu chưa kết thúc lệnh, nhấn nút Calculate tại hộp thoại trên.
1.  Nếu đã kết thúc lệnh, ra lệnh Analyze  > Reports & Schedules  > Heating and
Cooling Loads (phím tắt LO).
2.  Hộp thoại hiện ra. Nhấn nút Calculate.

3.  Kết quả được hiển thị thành một khung nhìn có tên Loads Report (1).

 

4.  Kết quả tính toán gồm:
+  Thông tin của toàn dự án.
+  Thông tin của các vùng và kết quả tính toán phụ tải cho từng vùng.

 

1/ Thông tin của dự án

Thông tin của dự án nằm tại phần đầu của báo cáo kết quả.
1.  Project Summary: tóm tắt về dự án, gồm:

2.  Bulding Summary: tóm tắt thông tin xây dựng.

 

2 /Thông tin năng lượng và kết quả tính toán của các vùng:

Một bảng gồm các thông tin sau:
1. Tên vùng cũng là tên bảng.
2. Imputs: số liệu nhập vào. Đây là các thông tin năng lượng của các không gian phòng
của vùng, gồm 2 cột, cột bên trái là tên thông số, cột bên phải là giá trị.

3. Psychrometrics: đo độ ẩm, gồm:

 

4. Calculated Results: kết quả tính toán gồm:

5. Checksums: tóm tắt kiểm tra.

 

3/ Bảng kết quả phân tích cho các thành phần xây dựng thuộc vùng:

Bảng này gồm các cột:
1.  Components: các thành phần xây dựng gồm:

2.  Cooling: làm mát.
3.  Heating: sưởi ấm.

 

4/ Bảng kết quả phân tích của không gian phòng:

1.  Nếu vùng có nieeug không gian phòng, nhấn vào tên không gian phòng.

2.  Các thông số của không gian phòng hiện ra. 

 

 

 

Leave a Comment