Tự học Autodesk Inventor_Bài 16 Công cụ Trim, Extend, Split, scale, strech,

Posted by vuvy 21/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

2.6.2.4. Công cụ Trim
Tính năng: Cắt xén các đối tượng.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Modify hoặc nhấn phím tắt X.
Bước 2: Chọn các đối tượng cần xén. Ta được kết quả như Hình 2.90.

2.6.2.4. Công cụ 
Tính năng: Cắt xén các đối tượng.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Modify hoặc nhấn phím tắt X.
Bước 2: Chọn các đối tượng cần xén. Ta được kết quả như Hình 2.90.

2.6.2.6. Công cụ 
Tính năng: Chia một đối tượng thành hai đối tượng khác nhau thông qua một đối tượng cắt ngang.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Modify.
Bước 2: Chọn đối tượng cần chia. Ta được kết quả như Hình 2.92.

2.6.2.7. Công cụ Scale
Tính năng: Phóng to hay thu nhỏ các đối tượng theo tỉ lệ nhất định.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Scale trên thanh Modify sẽ xuất hiện hộp thoại Scale như Hình 2.93.

Bước 2: Sử dụng nút  lệnh chọn các đối tượng cần phóng to (thu nhỏ).
Bước 3: Sử dụng nút  lệnh chọn điểm cơ sở để phóng to (thu nhỏ).
Bước 4: Nhập hệ số thay đổi tỉ lệ kích thước vào ô
Scale Factor (>1: phóng to;<1: thu nhỏ).

Bước 5: Chọn nút Apply sẽ được kết quả như Hình 2.94.
Bước 6: Chọn biểu tượng DONE để hoàn tất.

2.6.2.8. Công cụ 
Tính năng: Di chuyển và kéo giãn các đối tượng.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Modify sẽ xuất hiện hộp thoại Stretch như Hình 2.95.

Bước 2: Sử dụng nút lệnh  chọn các đối tượng cần kéo giãn và di chuyển. Ta chọn các đối tượng bằng cách kéo chuột trái để tạo thành cửa sổ bao quanh chúng.
Bước 3: Sử dụng nút lệnh  chọn điểm xác định khoảng di chuyển.
Bước 4: Chọn vị trí cần di chuyển đến.
Bước 5 Chọn biểu tượng DONE để hoàn tất.

Lưu ý: Đối tượng nào nằm trong cửa sổ lựa chọn sẽ được dời đi, đối tượng nào cắt cửa sổ lựa chọn sẽ bị kéo giãn như Hình 2.96.


 

Leave a Comment