Tự học RevitMep 2013_Bài 36:Tự động thay đổi kích thước

Posted by vuvy 03/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

 

Tự động thay đổi kích thước

 

Mục đích: tính toán lại kích thước đoạn ống phù hợp với lưu lượng không khí lưu thông
trong ống cung cấp đến các miệng gió.

 

1/ Tính lại kích thước ống:

1.  Nhấn trái chuột vào đoạn ống cần tính lại.
2.  Nhấn nút Duct/Pipe Sizing.

3.  Hộp thoại hiện ra.

 

4.  Sizing Method - chọn phương pháp tính: nhấn nút  chọn:

5.  Constraints - chọn mục tiêu tính toán. Nhấn nút ​  chọn tại Bramch Sizing:

 

6.  Các giá trị khống chế kích thước:

7.  Nhấn OK, kết thúc lệnh, ống được thay đổi kích thước phù hợp.

 

 

2/ Thực hành:

1.  Ra lệnh Modify > Split (Phím tắt SP).

2.  Nhấn vào đoạn ống cần cắt.

3.  Nhấn trái chuột vào đoạn ống bên dưới.
4.  Nhấn nút Duct/Pipe Sizing.
5.  Hộp thoại hiện ra, chọn các phương án như hình dưới bên trái.
6.  Kết quả ống thay đổi kích thước.

 

 

 

 

 

Leave a Comment