Tự học RevitMep 2013_Bài 29:Vạch đường đi của ống gió không hiển thị mô hình

Posted by vuvy 02/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Vạch đường đi của ống gió không hiển thị mô hình:

Công cụ này giúp người dùng nếu đã chuyển qua công đoạn khác có thể quay lại để chỉnh
sửa. Khi nào thấy hợp lý sẽ chuyển thành đường ống chính thức.
1.  Nhấn trái chuột vào một thành viên của hệ thống.
2.  Ra lệnh Modify|Air Terminals  > Layout Generate  > Placeholder.

3.  Các công cụ hiện ra như lệnh vạch đường dẫn kèm theo ống Generate Layout.
4.  Các nút công cụ đã được giải thích tại phần trước.

 

5.  Nhấn Finish Layout  , kết thúc lệnh. Đường dẫn được vạch ra.

 

6.  Cho hiển thị đường ống:

 

Leave a Comment