Tự học RevitMep 2013_Bài 31:Vẽ đường đi của ống gió

Posted by vuvy 02/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Vẽ đường đi của ống gió:

Lệnh này chỉ vẽ đường đi của hệ thống ống gió, không hiển thị ống.

1.  Ra lệnh Systems  > HVAC  > Duct Placeholder.

2.  Chọn kiểu ống và cho các giá trị như vẽ ống thông thường.

3.  Dùng chuột vẽ đường đi.

4.  Việc chỉnh sửa như các đoạn thẳng thông thường.
5.  Chuyển thành đường ống:

Leave a Comment