Thiết kế Catia V5_Bài 13:Xuất bản vẽ từ 3D sang 2D trong catia V5

Posted by vuvy 21/09/2017 0 Comment(s) Catia V5,

TẠO CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ 3D

1/ Giới thiệu generative drafting workbench và mở 1 chi tiết part:

Generative Drafting Workbench cung cấp một hệ thống các công cụ rất đa dạng để tạo các đối tượng
2D. Generative Drafting Workbench cho phép chúng ta chiếu các đối tượng 3D xuống mặt phẳng theo
nhiều góc độ khác nhau, cho phép cắt các đối tượng 3D theo nhiều mặt cắt phức tạp. Các đối tượng chiếu
và các mặt cắt 2D có mối liên hệ thông minh với vật thể 3D.Với Generative Drafting Workbench ta cũng
có thể tạo các đối tượng 2D theo cách vẽ thông thường.

2/ Tạo mặt đứng ( Front View ):

●Front View 

- Tạo một bản Drawing mới.
- Trên menu chọn Window > Vertically.
- Trong Generative Drafting Workbench, Click Front View  trên thanh công cụ Projection.
- Click vào một Plane trên Part Design Workbench để xác định mặt phẳng chiếu.
- Trên bản vẽ Drawing1, xuất hiện hình chiếu và một hình tròn chứa các mũi tên màu xanh.
- Click vào các mũi tên để xoay đối tượng theo các hướng khác nhau.
- Click vào hình tròn nhỏ ở giữa hình tròn màu xanh hoặc Click ra khoảng trống trên màn hình để cố định
vị trí của hình chiếu.

Chú ý:
Để xác định mặt phẳng chiếu, ta có thể chọn một trong các cách sau: Plane, một điểm và một đường
thẳng, 3 điểm, 2 cạnh, 2 điểm và 1 cạnh.

●Advanced front view 

- Click Advanced front view   trên thanh công cụ. Hộp thoại View Parameters xuất hiện.

- Nhập tên và tỷ lệ bản vẽ, Click OK để đóng hộp thoại.
- Click vào một Plane trên Part Design Workbench để xác định mặt phẳng chiếu.
- Click vào hình tròn nhỏ ở giữa hình tròn màu xanh hoặc Click ra khoảng trống trên màn hình để cố định
vị trí của hình chiếu.

●Creating front view with local axis system (Tạo hình chiếu đứng với hệ trục tọa độ địa phương).
Bình thường, khi tạo các hình chiếu, hệ trục tọa độ trong hình chiếu được lấy trùng với hệ trục tọa độ
của vật thể 3D trong Part Design Workbench. Tuy nhiên chúng ta có thể tạo hình chiếu với hệ trục tọa độ
do ta tự định nghĩa.
- Click Front View
 trên thanh công cụ Projection.
- Trên Specification Tree chọn Axis System.

- Click vào một Plane trên Part Design Workbench để xác định mặt phẳng chiếu.

- Click vào hình tròn nhỏ ở giữa hình tròn màu xanh hoặc Click ra khoảng trống trên màn hình để cố định
vị trí của hình chiếu.

●Chọn một lúc nhiều đối tượng chiếu.
(Mở file: Product_Balloon.CATProduct)
- Click View  trên thanh công cụ Projection.
- Chọn một đối tượng hoặc dùng Ctrl để chọn một lúc nhiều đối tượng chiếu.

- Chọn mặt phẳng chiếu.
- Click ra khoảng trống trên màn hình để cố định vị trí hình chiếu.

●Chiếu các điểm và đường từ mô hình 3D.
(Mở file: PointSketch.CATPart)
- Trên menu chọn Tools ->Options -> Mechanical Design -> Drafting -> Generation tab. Tích vào Project
3D vireframe và Project 3D Points.

- Click View   trên thanh công cụ Projection.
- Xác định mặt phẳng chiếu.
- Click vào hình tròn nhỏ ở giữa hình tròn màu xanh hoặc Click ra khoảng trống trên màn hình để cố định

vị trí của hình chiếu.

3/ Tạo hình chiếu phát sinh ( Projection View ):

- Click Projection View trên thanh công cụ.

- Di chuột đến vị trí thích hợp, Click lên màn hình để tạo hình chiếu.

4/ Chiếu 1 mô hình được tạo từ sheet metal workbench ( Unfolder View ):

Công cụ Unfolded View dùng để chiếu một mô hình được tạo từ Sheet Meltal Workbench. 

- Click Unfolded View  trên thanh công cụ.
- Click vào một mặt phẳng để xác định mặt phẳng chiếu.
- Click lên khoảng trống trên màn hình để xác định vị trí của hình chiếu.

5/ Chiếu mô hình 3D với các ghi chú ( View from 3D ):

Công cụ View From 3D dùng để chiếu các mô hình được tạo từ Functional Dimensioning and Tolerancing workbench. Công cụ này cho phép chiếu cả các mô hình 3D và các ghi chú.

- Click View From 3D  trên thanh công cụ.
- Chọn một mặt phẳng chiếu trên bản vẽ 3D (chẳng hạn chọn mặt Front View trên Specification Tree).

- Click lên màn hình để hoàn thành lệnh chiếu.

6/ Tạo hình chiếu phụ ( Auxiliry View):

- Click Auxiliary View  trên thanh công cụ.
- Click điểm thứ nhất để xác định mặt phẳng cắt.
- Click điểm thứ hai để xác định mặt phẳng cắt.

- Di chuột đến vị trí thích hợp, Click lên màn hình để đặt hình chiếu.

7/ Tạo hình chiếu mặt cắt ( Offset Section View ):

- Click Offset Section View   trên thanh công cụ.
- Click vào một điểm để tạo mặt phẳng cắt.
- Click vào điểm thứ hai hoặc Double Click để kết thúc việc tạo mặt phẳng cắt.
- Di chuột đến điểm thích hợp và Click lên màn hình để đặt mặt cắt.

8/Tạo hình chiếu mặt cắt từ một mặt phẳng cắt của mô hình 3D (Offset Section Cut ):

(Làm tương tự như Offset Section View)

Chú ý: Offset Section View và Offset Section Cut cho phép ta sử dụng mặt phẳng cắt là một mặt phẳng
trong mô hình 3D.
(Mở file: GenDrafting_part.CATPart & GenDrafting_front_view.CATDrawing).
- Trên menu chọn Window > Tile Vertically.
- Click Offset Section View  trên thanh công cụ.
- Chọn mặt phẳng cắt bằng cách Click lên một mặt phẳng của vật thể.

- Di chuột đến điểm thích hợp và Click lên màn hình để đặt mặt cắt.

9/ Dóng thẳng hàng hình chiếu và hình cắt ( Aligned Section View/Cut ):

- Aligned Section View hoặc Align Seciton cut  .
- Click vào một điểm để tạo mặt phẳng cắt.
- Click vào các điểm tiếp theo hoặc Double Click để kết thúc việc tạo mặt phẳng cắt.
- Di chuột đến điểm thích hợp và Click lên màn hình để đặt mặt cắt.

10/ Tạo hình chiếu chi tiết (Quick Detail View Profile & Quick Detail View ):

- Click Quick Detail View Profile  trên thanh công cụ.
- Click vào các điểm liên tiếp để tạo một đa giác.(Nếu dùng Quick Detail View thì tạo một hình tròn)
- Double Click để kết thúc việc tạo đa giác.

- Di chuột và Click lên vị trí thích hợp để tạo hình chiếu.

- Ta có thể sửa lại Profile vừa tạo bẳng cách Double Click lên nó.

11/ Cắt 1 hình chiếu ( Clipping View & Clipping View Profile ):

- Click vào Clipping View Profile   trên thanh công cụ.
- Click vào các điểm liên tiếp để tạo một đa giác.(Nếu dùng Clipping View thì tạo một hình tròn)
- Double Click để kết thúc việc tạo đa giác.
- Muốn trở lại trạng thái ban đầu, Click chuột phải lên View chọn Isometric View Object > Unclip.

Isometric View   (tạo hình chiếu trục đo).

- Trong Generative Drafting Workbench, Click Isometric View   .
- Click vào mô hình 3D.
- Click lên khoảng trống trên bản vẽ để tạo hình chiếu.

12/ Bỏ bớt đối tượng ( Broken View ):

- Click Broken View  trên thanh công cụ.
- Click để tạo điểm thứ nhất của đường thẳng cắt.
- Click để tạo điểm thứ hai của đường thẳng cắt.
- Di chuột đến vị trí thích hợp và Click để tạo đường thẳng cắt thứ hai.
- Click một lần nữa lên màn hình để kết thúc lệnh.
Chú ý: Sau khi tạo xong đường thẳng thứ nhất, trên màn hình xuất hiện một đường thẳng có chứa những
đoạn thẳng màu đỏ báo cho ta biết những vị trí không được phép đặt đường thẳng cắt thứ hai.

13/ Tạo hình cắt trích ( Breakout View ):

- Click Breakout View  trên thanh công cụ.
- Click để tạo điểm thứ nhất của khung hình cắt.
- Click vào các điểm tiếp theo để tạo khung hình cắt.
- Double Click hoặc Click vào điểm thứ nhất để đóng kín, kết thúc việc tạo khung hình cắt. Chương trình
hiện lên hộp thoại 3D Viewer.

- Trong hộp thoại 3D Viewer có hai đường thẳng màu xanh. Đường thẳng có nét đứt cho ta biết hướng
quan sát vật thể, đường thẳng thứ hai nét liền cho ta biết vị trí cắt của vật thể. Có thể Click và di chuyển
đường thẳng nét liền để thay đổi vị trí cắt của vật thể. Click OK để kết thúc lệnh.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment