Tag: tu hoc thiet ke nx

Thiết kế NX9 Bài 3:Một số thao tác cơ bản trên NX 9

Thiết kế NX9 Bài 3:Một số thao tác cơ bản trên NX 9

vuvy 22/09/2017 0
1.Tạo một file mới:Có nhiều cách tạo một file mới:Xuất hiện hộp thoại New- Chọn tab cho dạng tập tin muốn [1] - Chọn hệ (metric/inch) [2] - Chọn chuẩn Template [3]- Nhập thông tin: tên file và đường dẫn đến thư mục cần lưu [4] (cũng có thể nhập thông tin này khi lưu tập tin) - Chọn OK.2. Mở một file...
Read More